Torna

Espais Naturals Protegits

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

PDF Mapa PN es Trenc- Salobrar de Campos.pdf

ES TRENC Catala_web.pdf Fullet general del parc natural des Trenc.pdf

DESCRIPCIÓ GENERAL

Aquest espai natural protegit compta amb una gran riquesa, ecològica, natural i paisatgística. Es tracta d'un sistema de platja-duna on coexisteixen un nombre significatiu d'hàbitats, que inclouen praderies marines importants de Posidonia oceanica, cordons de dunes primàries davanteres, dunes estabilitzades, una zona humida important (el salobrar de Campos), basses litorals, boscos de pins i savines que fixen les dunes més consolidades i, al nord i a la part central, camps de conreus i explotacions ramaderes.

Superfície

El Parc disposa de 1.441,06 hectàrees terrestres i 2.327, 20 hectàrees marines. Dins l'àmbit marí del Parc es troben els illots de na Llarga, l'illot Gros, l'illot de sa Llova i l'illa Gavina.

L'àmbit marí del Parc se superposa amb la zona d'especial conservació (ZEC) de l'arxipèlag de Cabrera.

Situació

El Parc natural està situat al sud-est de l'illa de Mallorca. En concret, correspon a l'àrea costanera i de zones humides (salobrars) que es troba entre el nucli urbà de sa Ràpita i la colònia de Sant Jordi. Cap a l'interior, el Parc limita parcialment amb les carreteres Ma-6104 i Ma-6040.

Com accedir-hi

Els accessos al Parc són els següents: l'accés des de sa Ràpita, l'entrada per ses Covetes, l'accés per la colònia de Sant Jordi, i finalment l'accés a la platja que hi ha des de l'aparcament de na Tirapèl.

Equipaments

  • Oficina de gestió: C/Manacor, 16. 07620 Campos. Telèfon: 971 17 61 14. Horari: de dilluns a divendres de les 8h a les 15h.

DECLARACIÓ

Norma de creació: Llei 2/2017, de 27 de juny, de declaració del Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos (BOIB núm. 81, del 4 de juliol de 2017. Llei 2/2017, de 27 de juny), amb la correcció d’errada advertida a les versions catalana i castellana de la Llei 2/2017, publicada el 4 de juliol de 2017.

PLANIFICACIÓ

Mitjançant el Decret 14/2015, de 27 de març, pel qual s'aproven cinc plans de gestió de determinats espais protegits Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears, es va aprovar el Pla de gestió Natura 2000 Es Trenc-Salobrar de Campos (ZEC-ZEPA ES0000037), que inclou les mesures de conservació necessàries en resposta a les exigències ecològiques, del tipus d'hàbitats naturals i de les espècies d'interès comunitari presents en l'espai protegit. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de la Xarxa Natura 2000.

Decret 27/2023 de 8 de maig, pel qual s’aprova el Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) d’Es Trenc-Salobrar de Campos    

PORN_Es_Trenc_cat.pdf PORN Es Trenc.pdf

GESTIÓ

Memòries de gestió

PDF Memòria 2018

PDF Memòria 2019

PDF Memòria 2020

Plans anuals:

PDF Pla anual 2019

PDF Pla anual 2020

PDF Pla anual 2021

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

• L'observació de la fauna i la flora.
• La realització de fotografies no professionals sense sortir dels itineraris.
• Usos pesquers, artesanals i no tradicionals, compatibles amb els objectius de protecció d'aquest espai natural.
• Totes aquelles que no alterin els valors paisatgístics, naturals i culturals del Parc.


Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

• Projectes d'investigació.
• Proves esportives.
• Filmacions i sessions fotogràfiques.
• Excursions de cavalls per la platja (del novembre al febrer).
• Vol d'aeronaus no tripulades amb finalitat científica o d'accions pròpies de la gestió del Parc.


Usos i activitats prohibides:

• El trànsit pel sistema dunar consolidat.
• Qualsevol tipus de circulació motoritzada fora de camins i vials.
• L'extracció d'arena, així com l'extracció o recollida de fauna i flora tant en l'àmbit terrestre com en el marí.
• L'abandonament de residus.
• Aparcar fora dels aparcaments habilitats.
• Presència de cans i cavalls a la platja durant la temporada de bany (del març a l'octubre). La resta de mesos, els cans han d'anar fermats.
• Encendre foc.
• Vol d'aeronaus no tripulats amb finalitat d'esbarjo.
• La pesca i el marisqueig a les llacunes salobres.
• La pesca submarina.
• Fondejar damunt Posidonia oceanica.
• Qualsevol activitat que comporti una alteració significativa dels hàbitats i les espècies del Parc.