Torna

Espais Naturals Protegits

NORMATIVA REFERENT A L'EMPRESA PÚBLICA ESPAIS DE NATURA BALEAR

  • Decret 71/2006, de 28 de juliol, de creació, d'organització i règim jurídic de l'empresa pública Espais de Natura Balear (BOIB núm. 108, de 1 d'agost de 2006).decret creació ENB.pdfDecret 71/2006.pdf
  • Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives (disposició addicional quarta). (BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006).transf finques públiques.pdfLlei 25/2006.pdf
  • Decret 116/2007, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Decret 71/2006, de 28 de juliol, de creació, d'organització i règim jurídic de l'empresa pública Espais de Natura Balear (BOIB núm. 138, de 13 de setembre de 2007).modificacio decret ENB1.pdfDecret 116/2007.pdf
  • Decret 11/2009, de 13 de febrer, de modificació de determinats articles del Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), del Decret 71/2006, de 28 de juliol, de creació, d'organització i règim jurídic de l'empresa pública Espais de Natura Balear, i del Decret 115/2005, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. (BOIB núm. 26 de 19 de febrer de 2009).modificacio decret ENB2.pdfDecret 11/2009.pdf
  • Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears (article 33). (BOIB núm. 172, de 24 de novembre de 2009). Llei 6-2009. Transf arees recreatives.pdfLlei 6/2009.pdf
  • Resolució del conseller de Medi Ambient i Mobilitat per la qual s'aproven els preus de treball d'Espais de Natura Balear per a l'exercici 2011. Resolució aprovació preus treball ENB 2011.pdfResolució aprovació preus treball ENB 2011.pdf
  • Resolució de la directora general de Patrimoni, de 5 de maig de 2011, per la qual s'autoritza la desadscripció de les finques d'Aubarca-es Verger i Alqueria Vella, d'Artà, propietat de la CAIB, del Consorci Aubarca es Verger, tenint en compte la seva dissolució i la seva adscripció a Espais de Natura Balear.Resolució maig 2011 finques Aubarca-es Verger i Alqueria Vella.pdfResolució maig 2011 finques Aubarca-es Verger i Alqueria Vella.pdf