EL MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

 Monument natural del torrent de Pareis.jpg

 Monument natural del torrent de Pareis.pdf Monument Natural del Torrent de Pareis

Descripció general: aquest Monument natural està integrat pels torrents de Pareis, des Gorg Blau i de Lluc, situats a la Serra de Tramuntana, declarada Paratge natural amb l'Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2007. Constitueixen un dels paisatges més bells i abruptes de l'illa de Mallorca formant un canyó càrstic amb parets de fins a 200 metres d'alçada.

Superfície: 445,81 hectàrees (terrestres).

Situació: està situat a la Serra de Tramuntana, al terme municipal d'Escorca.

Com arribar-hi: Google maps

Equipaments:

 • Oficina d'Ibanat: C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r. Polígon de Son Rossinyol, 07009. Palma. Telèfon 971 17 76 39. Fax 971 17 66 15.
 • Centre d'Informació del Paratge natural de la Serra de Tramuntana (Ca s'Amitger), carretera Lluc-Pollença, s/n, Lluc (Escorca). Telèfon: 971 51 70 83 / 971 51 70 70. Horari: Dilluns a diumenge, de 9:00 a 16:30 h.

 Itineraris: és possible realitzar-hi l'itinerari autoguiat següent:

Accessibilitat: no està adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

DECLARACIÓ

Norma de creació: Decret 53/2003, de 16 de maig, de declaració del Monument natural dels torrents de Pareis, des Gorg Blau i de Lluc. (BOIB núm. 79, de 5 de juny de 2003).Decret 53_2003 declaració.pdf Decret 53/2003 declaració

PLANIFICACIÓ

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): Decret 19/2007, de 16 de març, per qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (BOIB núm. 54 ext., d'11 d'abril de 2007).Inici PORN 2007.pdf Inici PORN 2007

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats que requereixen comunicació prèvia a Espais de Natura Balear amb un mínim de 10 dies d'antelació:

 • El desenvolupament de projectes d'investigació.
 • La celebració del tradicional concert del torrent de Pareis.
 • Les activitats esportives i de lleure quan el nombre de participants sigui superior a 20 persones i inferior a 40.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

 • Les activitats esportives i de lleure quan el nombre de participants sigui igual o superior a 40.
 • Els projectes d'investigació que comportin la realització de treballs de camp amb recollida de mostres.
 • L'equipament amb nous ancoratges dels torrents on es practica el descens de torrents.
 • L'obertura de noves vies d'escalada.
 • La restauració de camins.
 • La caça major i menor.
 • La crema controlada de càrritx i "socorrades".

Usos i activitats prohibides:

No es poden efectuar les activitats i els aprofitaments que en siguin incompatibles amb la conservació, i en especial:

 • L'extracció i la recol·lecció d'àrids o qualsevol altre material geològic.
 • L'obertura de noves pistes, vies o camins.
 • La caça major i menor en el curs dels torrents, a l'àrea de la desembocadura i a les vies i camins d'ús públic.
 • Qualsevol activitat, ús i aprofitament que pugui alterar els sistemes aquàtics.
 • L'acampada fora dels llocs expressament autoritzats.
 • La instal·lació de senyals, cartells, tanques publicitàries i altres elements similars.

Més informació.

PUBLICACIONS - enllaça-hi

Vés a l'inici.