Torna

Encàrrecs de gestió a altres òrgans o Entitats de Dret Públic

Tornar al llistat de notícies

06/08/2019

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i el Consell Insular de Formentera, per a materialitzar l'encàrrec de gestió en matèria de transports per carretera

Entitat que fa l'encàrrec: Consell Insular de Formentera

Entitat que rep l'encàrrec: Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

Núm. Expedient: ___

Objecte: Dur a termes les tasques necessàries per a l'atorgament, rehabilitació, modificació, visat, pròrroga o renúncia de les autoritzacions administratives dels diversos tipus de transport terrestre, i convocatòria,tramitació i expedició de les titulacions de competència professional de transport de mercaderies i viatgers, i del certificat d'aptitud professional de qualificació inicial de conductors.

Pressupost: ___

Obligacions econòmiques:  El Consell Insular de Formentera abona al Govern l'import de les taxes administratives que cobra per les gestions realitzades.

Durada: Des de l'any 2009, prorrogable anualment.

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 10 de març de 2009

 

Links d'interés: