Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

05/04/2023

Modificació del encàrrec de gestió del servei per al suport en la tramitació de l’ampliació de les subvencions Moves III, autoconsum elèctric renovable i renovables tèrmiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea

MOD04 3230/2023

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Entitat que rep l'encàrrec: Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP, (TRAGSATEC)

Núm. Expedient: MOD04 3230/2023

Objecte: Com a conseqüència de la substitució de dos titulats superiors o màster de 1 a 3 anys d’experiència per dos titulats mitjos o grau de 5 a 10 anys d’experiència. La substitució no suposa cap tipus de alteració en el servei prestat, si bé l’import disminueix en 5.060,47 €.

Pressupost: 

Obligacions econòmiques: Resolució de 6 d’abril de 2022 de la Subsecretaria (BOE Núm. 86 d’11 d’abril de 2022), per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’actualitzen les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions que han de realitzar TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: Si

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada:

Durada:

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 

 

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions:  Encàrrec de gestió relacionat: MEPRO 20055/2023

Per a més informació podeu descarregar el següent document