Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec de gestió de extensió de la TDT per a les zones menys urbanitzades des del dia 19 d'agost de 2014, amb tecnologia neutra

MEPRO 2014/1207

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic. Vicepresidència i Conselleria d Innovació, Recerca i Turisme 

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Direcció General de Modernització i Administració Digital. Conselleria d´Administracions Públiques i Modernització

Expedient reassignat a la C. de Fons Europeus, Universitat i Cultura per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: Multimèdia de les Illes Balears, SAU

Núm. Expedient: MEPRO 2014/1207

Objecte: Execució de les tasques i actuacions per a l’extensió de la TDT per a les zones menys urbanitzades des del dia 19 d’agost de 2014, amb tecnologia neutra.

Pressupost: 12.000.000 €

Obligacions econòmiques:  La retribució de les prestacions dutes a terme serà el cost de la prestació realment realitzada i es facturarà mitjançant les tarifes aprovades per resolució del conseller de Presidència de 29 de març de 2011

Durada: Des de juny de 2014 fins l’any 2024

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 5 de juny de 2014

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Cessió per subrogació d'execució a Multimèdia de les Illes Balears, SAU, ara Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document