Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per al seguiment de les comunitats marines d'espais naturals protegits de les Illes Balears

MEPRO 7126/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSATEC

Núm. Expedient: MEPRO 7126/2018

Objecte: seguiment de les comunitats marines d’espais naturals protegits de les Illes Balears

Pressupost: 84.170,54€

Obligacions econòmiques: Resolució de 12 d'abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel la qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a impostos i pel la qual s'adapta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Durada: 3 anys des de l’1 de gener de 2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 20/12/18

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document