Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

13/04/2023

Encàrrec de gestió del servei temporal de suport en la tramitació i gestió administrativa d’instal·lacions de generació renovables

MEPRO 10576/2022

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Entitat que rep l'encàrrec: Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP, (TRAGSATEC)

Núm. Expedient: MEPRO 10576/2022

Objecte: Servei temporal de suport en la tramitació i gestió administrativa d’instal·lacions de generació renovables

Pressupost: 52.927,48 €

Obligacions econòmiques: Resolució de 6 d’abril de 2022 de la Subsecretaria (BOE Núm. 86 d’11 d’abril de 2022), per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’actualitzen les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions que han de realitzar TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: No

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada:

Durada: Un any des de la data d’inici de l’encàrrec

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 26/07/2022

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document