Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

31/03/2023

Encàrrec de gestió del servei de recolzament en la tramitació de subvencions d’energia en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

MEPRO 3278/2022

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Entitat que rep l'encàrrec: Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP, (TRAGSATEC)

Núm. Expedient: MEPRO 3278/2022

Objecte: Servei de recolzament en la tramitació de subvencions d’energia en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Pressupost: 181.746,02 €

Obligacions econòmiques:  Resolució de 27 d’abril de 2021 de la Subsecretaria (BOE Núm. 102 de 29 d’abril de 2021), per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’actualitzen les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions que han de realitzar TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: Si

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada: 181.746,02 €

Durada: Dos anys des de la formalització de l’encàrrec

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 13/04/2022

 

 

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document