Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

14/09/2021

Encàrrec de gestió per a la restauració de les cobertes forestals afectades per pertorbacions ambientals amb elevat risc d’erosió

MEPRO 13440/2021

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP (TRAGSA)

Núm. Expedient: MEPRO 13440/2021

Objecte: restaurar les cobertes forestals afectades per pertorbacions ambientals amb elevat risc d’erosió

Pressupost: 449.347,36€ (exempt d’IVA)

Obligacions econòmiques: Resolució de 27 d’abril de 2021 de la Subsecretaria (BOE 102 de 29 d’abril de 2021), per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’actualitzen les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions que han de realitzar TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: fins al 30 de novembre de 2022

Data d'aprovació/signatura de l'acord:  08/09/2021

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document