Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per al servei d'informació puntual al Parc Natural Marítimo – Terrestre es Trenc – Salobrar de Campos

MEPRO 3258/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSA

Núm. Expedient: MEPRO 3258/2018

Objecte:  servei  d’informació puntual al Parc Natural Marítimo – Terrestre es Trenc – Salobrar de Campos

Pressupost: 330.403,77 €

Obligacions econòmiques: Resolució de 12 d'abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA pel qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a impostos i pel la qual s'adapta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Durada: 11/7/18-31/10/19

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 26/6/18

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document