Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/03/2021

Encàrrec de gestió per a la gestió ambiental de les actuacions de conservació, adequació i millora de diversos trams de llits i avaluació ambiental del Pla general de riscos d'inundació de les Illes Balears

MEPRO 669/2021

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSATEC

Núm. Expedient: MEPRO 669/2021

Objecte: Gestió ambiental de les actuacions de conservació, adequació i millora de diversos trams de llits i avaluació ambiental del Pla general de riscos d’inundació de les Illes Balears

Pressupost: 249.496,73€

Obligacions econòmiques:  Resolució d’1 d’abril de 2020 de la Subsecretaria (BOE 92 de 2 d’abril de 2020), per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’actualitzen les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions que han de realitzar TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: 2 anys

Data d'aprovació/signatura de l'acord:  22/03/2021

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document