Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

18/09/2020

Encàrrec de gestió per a l'actuació immediata pel tràmit d'emergència de les obres i serveis per reparar els danys causats a la interfase urbana forestal i les zones crítiques de prevenció d'incendis forestals per a la tempesta del 29 d'agost de 2020 en els municipis de Banyalbufar, Esporles i Valldemossa, a la serra de Tramuntana (Mallorca)

EMG22 8099/2020

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSA

Núm. Expedient: EMG22 8099/2020

Objecte: Reparar els danys causats a la interfase urbana forestal i les zones crítiques de prevenció d’incendis forestals per a la tempesta del 29 d’agost de 2020 en els municipis de Banyalbufar, Esporles i Valldemossa, a la serra de Tramuntana (Mallorca)

Pressupost:  279.949,57€

Obligacions econòmiques:  Resolució d’1 d’abril de 2020 de la Subsecretaria (BOE 92 de 2 d’abril de 2020), per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’actualitzen les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions que han de realitzar TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: La data d’inici d’execució de les obres no podrà ser superior a un mes des de la data d’aprovació de la Resolució d’execució immediata.

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 08/09/2020

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document