Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

11/11/2019

Encàrrec de gestió per al servei d'actuacions de millora del paisatge forestal del bosc públic de les Illes Balears

MEPRO 8308/2019

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec:TRAGSA

Núm. Expedient: MEPRO 8308/2019

Objecte: Actuacions de millora del paisatge forestal del bosc públic de les Illes

Pressupost: 620.125,00€

Obligacions econòmiques: Resolució de 30 d’abril de 2019 de la Subsecretaria (BOE núm. 104 d’1 de maig de 2019) , per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’aproven les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions a realitzar per TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: Des del 08/11/2019 fins al 30/11/2020

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 06/11/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document