Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

05/04/2023

Encàrrec de gestió del servei per al suport en la tramitació de subvencions del Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea

MEPRO 14916/2022

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Entitat que rep l'encàrrec: Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP, (TRAGSATEC)

Núm. Expedient: MEPRO 14916/2022

Objecte: Servei per al suport en la tramitació de subvencions del Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea

Pressupost: 1.339.870,54 €

Obligacions econòmiques: Resolució de 27 d’abril de 2021 de la Subsecretaria (BOE Núm. 102 de 29 d’abril de 2021), per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’actualitzen les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions que han de realitzar TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: Si

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada:1.339.870,54 €

Durada: Dos anys des de la data d’inici de l’encàrrec

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 28/11/2022

 

 

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document