Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

15/09/2022

Encàrrec de gestió del servei de suport en la gestió, el suport i la coordinació per impartir accions formatives referides al Component 19, Inversió 3, Projecte «Capacitats digitals per a persones desocupades per impulsar l’emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

MEPRO 9616/2022

Entitat que fa l'encàrrec: Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Entitat que rep l'encàrrec: Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Núm. Expedient: MEPRO 9616/2022

Objecte: Formació no formal en capacitats digitals demandades per l’àmbit productiu, dutes a terme en l’àmbit rural, que millorin l’ocupabilitat futura i impulsin l’emprenedoria digital, en particular enfortint l’extensió d’empreses emergents de base tecnològica de dones desocupades

Pressupost: 805.480,00 €

Obligacions econòmiques: Resolució de 27 d’abril de 2021 de la Subsecretaria (BOE 102 de 29 d’abril de 2021), per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSATEC, pel qual s’actualitzen les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions que han de realitzar TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: Si

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada: 805.480,00 €

Durada: Del 19/09/2022 fins al  30/11/2022

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 15/09/2022

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:

Observacions: Aquest encarrec ha estat objecte de modificació. Encàrrec de gestió relacionat: MOD04-2022-21754

Aquest encarrec ha estat objecte de pròrroga. Encàrrec de gestió relacionat PRO11 20380/2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document