Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

13/01/2021

Encàrrec de gestió “SOM POSIDONIA”: actuacions d'informació, senyalització, comunicació, sensibilització del paisatge submarí de posidònia i navegació recreativa

MEPRO 11595/2020

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSATEC

Núm. Expedient: MEPRO 11595/2020

Objecte: Actuacions d’informació, senyalització, comunicació, sensibilització del paisatge submarí de posidònia i navegació recreativa

Pressupost: 386.117,76€

Obligacions econòmiques:  Resolució d’1 d’abril de 2020 de la Subsecretaria (BOE 92 de 2 d’abril de 2020), per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’actualitzen les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions que han de realitzar TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: 24 mesos

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 11/01/2021

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document