Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

13/01/2020

Encàrrec de gestió per al servei de cartografia i avaluació de les poblacions de corall vermell a les aigües interiors del nord de Mallorca

MEPRO 14113/2019

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSATEC

Núm. Expedient:  MEPRO 14113/2019

Objecte:  Cartografia i avaluació de les poblacions de corall vermell a les aigües interiors del nord de Mallorca

Pressupost: 199.542,96€

Obligacions econòmiques:  Resolució de 30 d’abril de 2019 de la Subsecretaria (BOE 104 d’1 de maig de 2019), per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’aproven les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions a realitzar per TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: 10 mesos des de l’1 de gener de 2020.

Data d'aprovació/signatura de l'acord:  27/12/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document