Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

04/07/2022 Pròrroga de l’encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’innovació i tecnologia (FBIT) del servei de manteniment, gestió, operació i ampliació de la xarxa corporativa de dades
21/02/2022 Encàrrec de gestió de Servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB per a l’any 2022
21/02/2022 Encàrrec de gestió de Servei de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE) a realitzar per la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT) per a l’any 2022
18/02/2022 Encàrrec de gestió de servei d’informació administrativa bàsica del GOIB mitjançant el canal telefònic 012 per a l’any 2022
18/02/2022 Encàrrec de gestió de Servei de Suport Funcional per a la Direcció General de Modernització i Administració General per a l’any 2022
18/02/2022 Encàrrec de gestió pel servei de manteniment correctiu, adaptatiu i perfectiu del sistema informàtic BITCITA per a les Oficines d’Assistència en Matèria de Registre per a l’any 2022
09/02/2021 Encàrrec de gestió per a suport funcional a la DGMAD per al 2021
08/02/2021 Encàrrec de gestió per a servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB durant el 2021
26/07/2019 Encàrrec de gestió de servei de manteniment anual de Dominis de Internet per la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
26/07/2019 Encàrrec de gestió de pròrroga del servei de l'Oficina Tècnica d'Administració Electrònica (OTAE) durant els anys 2018-2019
08/02/2021 Encàrrec de Gestió mitjançant el canal telefònic 012 del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears
08/02/2021 Encàrrec de gestió per a suport funcional a la direcció general de modernització i administració digital a realitzar per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) d'1 d'abril a 31 de desembre de 2020
17/04/2020 Encàrrec de gestió per a suport funcional a la direcció general de modernització i administració digital a realitzar per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) de 1 de gener a 31 de març de 2020
14/04/2020 Encàrrec de gestió per a servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB durant el 2020
26/07/2019 Encàrrec de gestió de extensió de la TDT per a les zones menys urbanitzades des del dia 19 d'agost de 2014, amb tecnologia neutra
26/07/2019 Encàrrec de gestió de manteniment, operació, gestió i ampliació de la xarxa corporativa de dades del Govern de les Illes Balears
26/07/2019 Encàrrec de gestió de cessió per subrogació  d'execució a Multimèdia de les Illes Balears, SAU, ara Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, per dur a terme  l'extensió de la TDT per a les zones menys urbanitzades des del dia 19 d'agost de 2014, amb tecnologia neutra
26/07/2019 Encàrrec de gestió dels serveis de suport tècnic en la gestió, seguiment financer, control i comunicació dels PO FEDER, FSE i POEJ 2014-2020 de las Illes Balears
26/07/2019 Encàrrec de gestió de servei de suport funcional a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
10/12/2019 Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) per al manteniment de l'aplicació AVACAT durant l'any 2019.
23/07/2019 Encàrrec de gestió del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears mitjançant el canal telefònic 012