Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

01/04/2022 Pròrroga de l’encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) per a la prestació del servei de suport funcional per al sistema de gestió econòmic financer (SAP) de la comunitat autònoma de les Illes Balears
05/02/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de manteniment de l'aplicació PLECOM relatiu a la Plataforma de Contractació i als perfils de contractant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant l'any 2021
23/07/2019 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT del servei de manteniment de l'aplicació PLECON relatiu a la Plataforma de contractació i als perfils de contractant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant l'any 2019