Torna

Registre de Convenis i Acords

 L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fa un ús freqüent dels convenis i acords com a mitjà de col·laboració amb altres entitats i persones, públiques o privades, per a la consecució de fins d’interès comú en l’àmbit de les competències pròpies. Aquesta utilització continuada comporta la subscripció d’un nombre considerable de convenis i acords, amb l’assumpció dels compromisos corresponents.

Per fer possible el coneixement dels convenis i acords subscrits i el seguiment dels compromisos contrets, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, creà el Registre de Convenis i Acords, com a instrument de publicitat, transparència i control dels convenis i acords signats per l’Administració autonòmica, i establí que se n’havien de determinar reglamentàriament el règim jurídic, el funcionament i l’adscripció orgànica (article 82). En compliment d’aquesta remissió s’aprovà el Decret 49/2011, de 20 de maig, pel qual es regula el Registre de Convenis i Acords de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Registre de Convenis i Acords està adscrit a la Conselleria de Presidència, a través de la Direcció General de Relacions amb el Parlament, i funciona amb una aplicació informàtica habilitada a aquest efecte. El Registre és públic i, a més de la consulta presencial, s’hi possibilita amb caràcter general l’accés telemàtic al text íntegre i a les dades més rellevants dels convenis i acords inscrits.

El Registre de Convenis i Acords s’estructura en sis seccions:

a) Primera: convenis i acords amb l’Administració General de l’Estat i amb òrgans constitucionals.
b) Segona: convenis i acords amb altres comunitats autònomes i amb òrgans estatutaris.
c) Tercera: convenis i acords amb els consells insulars.
d) Quarta: convenis i acords amb entitats locals i associacions d’entitats locals.
e) Cinquena: convenis i acords amb institucions, entitats o persones estrangeres o internacionals.
f) Sisena: altres convenis i acords.