Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

La Directiva Marc de l'Aigua

La Directiva Marc de l'Aigua

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües (DOUE L núm. 327, de 22 de desembre de 2000), també coneguda com la Directiva Marc de l'Aigua o DMA, és la norma europea que presideix, des de l'any 2000, la gestió de les aigües de la Unió Europea i que estableix un marc comunitari per a la protecció de:

  • les aigües superficials continentals,
  • les aigües de transició,
  • les aigües aigües costaneres i
  • les aigües subterrànies.

L'objectiu de la DMA és possibilitar un ús sostenible de l'aigua garantint a llarg termini la protecció de la seva qualitat i la salut dels ecosistemes aquàtics, recuperant i conservant un bon estat ecològic, a través del compliment dels següents principis:

  • El principi de sostenibilitat (gestió ecosistèmica, gestió integrada i gestió de la demanda).
  • El principi de no deteriorament.
  • El principi de racionalitat econòmica i recuperació de costos dels serveis associats a la gestió de l'aigua.
  • El principi de precaució i adaptació.
  • El principi de gestió participada (informació, consulta pública i participació activa durant el procés de planificació).