Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

L'Administració hidràulica


Estructura i competències

L'Administració hidràulica exerceix les competències sobre el domini públic hidràulic (DPH), d'acord amb el que estableixen els articles 18, 23 i 36 bis 4 del Text refós de la Llei d'aigües.

Són funcions de l'organisme de conca:

  • Elaborar el pla hidrològic, fer-ne el seguiment i revisar-lo.
  • Administrar i controlar el DPH.
  • Administrar i controlar els aprofitaments.
  • Elaborar el projecte de les obres fetes a càrrec seu, construir-les i explotar-les.
  • Altres funcions que es derivin de convenis amb altres administracions.

 

Organització

L'Administración Hidràulica Balear està formada per diversos organismes:

Administracio Hidraulica Balear
(Pitja per ampliar l'imatge)