Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Accions de sensibilització entorn el 25N i 8M als centres educatius

El programa cerca el disseny, la implementació i l'avaluació d'accions de sensibilització de les diferents formes de violència contra les dones en els centres educatius i la promoció de la igualtat.

Codi SIA

3015559

Persones destinatàries

Els centres docents públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears, regulats per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Els centres docents concertats de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments no universitaris, regulats per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,

d'educació.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de Participació

Requisits

Només poden participar-hi els centres públics i concertats que hagin nomenat una persona com a agent de coeducació i hagin aprovat el Pla d'Igualtat i Coeducació com a document institucional de centre, abans de la data de la comissió de selecció.

Aquesta condició es demostrarà mitjançant la declaració responsable i

l'Administració ho comprovarà d'ofici mitjançant el GESTIB.

Documentació a presentar

Només els centres públics han de presentar l'annex 2 de les Instruccions d'aquesta convocatòria Sol·licitud de dotació econòmica per a la realització de les «Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la

violència masclista als centres educatius en el marc dels projectes coeducatius de centre i de la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, i el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, per al curs 2023-2024», per part dels centres públics.

Termini màxim

Fins dia 23 de juny de 2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit)

C. del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, planta baixa). Tel.: 971177608

(jcpinyero@dgpice.caib.es)

X

Presentació d'al·legacions a la llista provisional

Requisits

Haver participat a la convocatòria en els terminis establerts.

Documentació a presentar

Document d'al·legacions

Termini màxim

Cinc dies hàbils, comptadors a partir de la data de publicació de la llista provisional.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit)

C. del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, planta baixa). Tel.: 971177608

(jcpinyero@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar