Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria i bases que han de regir el procés per dur a terme, supervisar i avaluar les practiques formatives no laborals dels alumnes del curs bàsic de capacitació, aspirants a la borsa extraordinària de policia

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria de les pràctiques formatives no laborals i no retribuïdes establertes en la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 21 d'abril de 2022 per la qual s'aprova el contingut, el desenvolupament, la metodologia, la durada, l'avaluació i el règim intern del curs bàsic de capacitació per a l'accés a la categoria de policia (BOIB núm. 54, de 23 d'abril de 2022) així com també establir el contingut, la metodologia d'execució, supervisió i avaluació de les esmentades pràctiques formatives dels alumnes del curs de capacitació per a l'accés a una borsa extraordinària de policia.

Codi SIA

2891342

Persones destinatàries

Ajuntaments de Mallorca, Menorca i Eivissa

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud adreçada als ajuntaments interessats en col·laborar en l'execució, supervisió i avaluació de les pràctiques formatives no laborals dels alumnes del curs bàsic de capacitació per a l'accés a la borsa extraordinària

Requisits

Els ajuntaments, que disposin de recursos humans establerts en aquesta convocatòria, així com dels recursos materials suficients per poder col·laborar ambl'Ebap en la formació, la supervisió i l'avaluació de les pràctiques dels alumnes que

realitzen actualment el curs bàsic de capacitació per a l'accés a la borsa extraordinària i estiguin interessats en acollir-los en el seu municipi per a la realització del període estival de pràctiques formatives no laborals i no retribuïdes han de presentar una sol·licitud en el termini i forma que es detalla a continuació:

Les sol·licituds s'han de presentar de forma electrònica a través del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR) dirigit a l'Escola Balear d'Administració Pública (DIR3: A04035968), d'acord amb el model que figura en l'annex 2 i que es posarà a

disposició dels ajuntaments en la seu electrònica de l'EBAP.

Documentació a presentar

Els ajuntaments han de d'indicar el nombre màxim de places que poden oferir en aquest període a l'efecte de què els alumnes del curs bàsic de capacitació per a l'accés a la borsa extraordinària de policia puguin fer les esmentades pràctiques formatives no laborals i no retribuïdes. D'altra banda, els ajuntaments s'han de comprometre a assignar almenys un policia per cada dos alumnes que hagin de realitzar les esmentades pràctiques.

Models:

Termini màxim

Des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí oficial de les Illes Balears fins al dia 15 de juny de 2022 inclòs.

Les sol·licituds que es presentin fora del termini establert en l'apartat tercer només es tindran en compte en el supòsit en què hi hagi una mancança de sol·licituds per part dels distints ajuntaments i no s'alteri el normal desenvolupament de la gestió d'aquesta fase de pràctiques.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177625 - Fax: 971176319

(tmir@ebap.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar