Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2022

Contribuir a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter professional per a les activitats corresponents al període comprès entre el 16 de novembre de 2021 i el 30 de novembre de l'any 2022, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació culturals entre les illes i entre les Illes Balears i l'exterior.

Codi SIA

2889607

Persones destinatàries

A. Suport a la mobilitat:

Les persones físiques (creadors, productors, distribuïdors o agents culturals), les associacions, les comunitats de béns i altres persones jurídiques sense ànim de lucre de l'àmbit de les arts escèniques en general, independentment de la seva residència fiscal, així com els consells insulars, les entitats locals i els ens del sector públic que en depenen, sempre que organitzin activitats amb professionals de les Illes Balears.

També en són beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

B. Suport a activitats de projecció exterior de les arts escèniques balears amb actuacions en directe en l'àmbit professional i/o per a l'assistència a fires, festivals, jornades de formació i residències creatives:

Els professionals autònoms i les empreses de l'àmbit de les arts escèniques, independentment de la seva residència fiscal, sempre que organitzin activitats amb professionals de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè l'IEB comprovi d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat o certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

b) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en els apartats 6, 7 i 8 d'aquesta convocatòria.

c) Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

d) Presentar una sola sol·licitud per projecte. En cas de presentació d'una nova sol·licitud, s'ha de desistir expressament de l'anterior; en cas de no fer-ho, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada. En cas de desistiment exprés, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada o la data de registre de desistiment en cas que aquest sigui posterior a

la segona sol·licitud.

e) Disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en

el moment de la publicació de la convocatòria.

f) Presentar un certificat, si escau, que l'entitat està exempta de declarar l'IVA. Si no es presenta aquest certificat de l'Agència Estatal

de l'Administració Tributària, l'IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar.

Documentació a presentar

El document original de la sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), degudament emplenat i signat, i ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Si escau, un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de fer la sol·licitud.

— Si escau, un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural.

a.2) Persona jurídica:

— Una fotocòpia del NIF de la persona jurídica i una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— El document constitutiu de la persona jurídica.

— Els estatuts socials inscrits degudament en el registre.

— Un document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, el qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

— Un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector de les arts escèniques.

b) Una declaració responsable per mitjà del model normalitzat (annex 3), en què el sol·licitant manifesti els punts següents:

— Que compleix les obligacions que estableix l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, com també les que estableix aquesta convocatòria.

— Que aporta la documentació adjunta a la sol·licitud, vertadera i correcta.

— Que no incorre en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre l'ajuda, de conformitat amb la normativa aplicable.

— Que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

— Que compleix la legalitat vigent i aplica criteris d'igualtat d'oportunitats pel que fa a la contractació de treballadors.

— Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

— Que, si escau, ha sol·licitat ajudes i subvencions a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, o que se li han concedit les ajudes i subvencions esmentades.

c) Una memòria descriptiva i detallada del projecte amb els apartats detallats a continuació:

I. Per als projectes de la línia a), de mobilitat, la memòria ha d'incloure la informació següent:

1. Objectius generals del projecte.

2. Breu trajectòria artística i professional de l'artista implicat / la companyia i descripció i trajectòria de l'esdeveniment/equipament on es realitza l'activitat.

3. Les rutes i dates dels viatges, amb indicació de les persones que viatgen.

4. Característiques de les accions. Ha d'incloure informació específica sobre el nombre, la localització i el caràcter de cada una de les accions incloses al projecte.

5. Rellevància de les accions en l'entorn professional i les implicacions per a la carrera de l'artista o la companyia.

6. En el cas d'assistència a fires i activitats de networking, perfil de professionals que el sol·licitant cerca per reunir-se i motivació per fer-ho.

7. En el cas de viatges de programadors o agents culturals a l'illa de residència de l'artista/companyia, cal especificar la motivació detallada de la convidada i importància de l'activitat per al desenvolupament professional de l'artista/companyia.

II. Per als projectes de la línia b), de projecció exterior, aquesta memòria servirà perquè la Comissió Avaluadora puntuï el projecte i, per tant, només tindrà en consideració el que s'esmenta explícitament en aquesta memòria. Ha d'incloure la informació següent:

1. Objectius generals dels projectes.

2. La relació d'activitats i les dates en què es duen a terme.

3. Les rutes i dates dels viatges, amb indicació de les persones que viatgen.

4. Les trajectòries professionals de les persones, col·lectius, empreses o entitats implicats, amb especial atenció a les activitats de projecció exterior realitzades. Si escau, detall de participació a fires nacionals i internacionals.

5. La descripció de l'equipament que acull l'activitat (trajectòria, programació, històric d'activitats, participació a fires nacionals i internacionals, etc.).

6. La descripció de l'activitat, acompanyada de documentació acreditativa (contractes, cartes de confirmació emeses per les entitats corresponents, amb informació detallada sobre els llocs, dates i condicions de participació).

7. La descripció del programa d'activitats professionals, de mediació i/o educatives de l'espai d'acollida; documentació acreditativa (contracte, carta d'invitació) de l'activitat de mediació i/o educativa en què es participa dins el programa professional, de mediació i/o educatiu, si escau.

8. El pla de patrocinis i finançament, acompanyat de documentació acreditativa (concessió de subvencions, contractes, cartes de confirmació emeses per les entitats implicades, amb la indicació de les seves aportacions i/o participació en forma d'ajudes, patrocinis, coproducció, etc.)

9. La documentació acreditativa dels criteris de desenvolupament sostenible, si escau, que inclouen els criteris de la igualtat de gènere (cal especificar i acreditar si es tracta de produccions en què més del 40 % de l'equip artístic i tècnic són dones; o si es tracta de textos, dramatúrgies, coreografies, etc. fetes per dones), els criteris mediambientals (cal especificar i acreditar en quina mesura s'inclouen accions que estan destinades a la millora, la dinamització o la revitalització d'un col·lectiu, una comunitat o una zona en condicions desfavorides o en risc d'exclusió, o que contribueixen a la sensibilització i educació de la societat envers aquests col·lectius), els criteris de retorn social (cal especificar i acreditar en quina mesura s'inclouen accions que estan destinades a la millora, la dinamització o la revitalització d'un col·lectiu, una comunitat o una zona en condicions desfavorides o en risc d'exclusió, o que contribueixen a la sensibilització i educació de la societat envers aquests col·lectius), les aliances, etc.

12. El pla de comunicació i difusió exterior, amb la descripció dels materials gràfics promocionals i les accions de comunicació previstes.

d) El pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat, seguint el model descarregable al web http://www.iebalearics.org. Cal que el pressupost reculli tots els conceptes per als quals es demana subvenció. Cal indicar les despeses i els ingressos prevists, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament.

e) La carta d'invitació o contracte del sol·licitant amb l'espai o l'entitat que du a terme l'activitat. El contracte o la carta d'invitació ha

de fer referència expressa a l'aportació econòmica que assumeix l'equipament o entitat i el lloc i la data o dates de l'esdeveniment. Si

escau, pot fer referència al títol i la naturalesa del projecte i a la persona o persones convidades. En cas que la sol·licitud correspongui a l'assistència a una fira o la secció professional d'un festival, s'ha de presentar el comprovant de l'acreditació.

En cas que la sol·licitud correspongui a la participació a una fira o la secció professional d'un festival, s'ha de presentar el comprovant de l'acreditació o la confirmació de participació.

En cas que la sol·licitud correspongui a una residència, cal presentar una carta d'invitació i les bases per les quals es regeix la residència.

En cas que la sol·licitud correspongui a un curs, cal presentar la matrícula d'inscripció pagada i el programa amb el contingut del curs, així com informació de qui l'imparteix.

f) Si escau, el contracte de vinculació del personal tècnic de suport, amb la descripció de les tasques que han de desenvolupar.

g) L'acreditació que la persona o l'entitat beneficiària de l'ajuda és titular del compte bancari facilitat.

h) Els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb:

— L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— La Tresoreria General de la Seguretat Social.

— L'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Aquests certificats només s'han de presentar en el cas que no s'hagi autoritzat l'IEB a fer la consulta telemàtica (vegeu l'autorització

corresponent dins l'annex 3).

Això no obstant, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 €, la persona o l'empresa interessada pot substituir la

presentació d'aquests certificats mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

i) Si escau, l'acreditació que el sol·licitant està donat d'alta d'activitat econòmica en epígrafs relacionats amb les arts escèniques.

Models:

Termini màxim

Fins al 30 de setembre de 2022.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971178996

(efarre@iebalearics.org)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Finalitat

Tramitació del procediment administratiu per atorgar les subvencions convocades.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi una obligació legal o un interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar