Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per a l'autorització temporal, per a l'illa de Mallorca, de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor (VTC-temporal 2024)

Tràmits per a obtenir l'adjudicació de l'autorització per a l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor d'àmbit insular i caràcter temporal a l'illa de Mallorca, per a la temporada corresponent a l'any 2024

Codi SIA

3033818

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

5 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat

Documents relacionats amb el procediment

 • 01 CONVOCATÒRIA
 • 02 [09.01.2024] LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I LLISTA SOL·LICITUDS QUE HAN D'ESMENAR
  Nota: al llistat de l'annex 1 (llista provisional d'admesos) es pot comprovar el número d'expedient assignat a cada sol·licitud (el número d'expedient assignat a cada número de registre d'entrada de cada sol·licitud).
 • 03 [02.02.2024] CONVOCATÒRIA PER ASSISTIR ALS SORTEJOS DE LES AUTORITZACIONS I DE LA LLISTA DEL TORN DE RESERVA
  A aquest document hi podeu trobar:

  1. La convocatòria per assistir als sortejos.

  2. Els barems i criteris de puntuació.

  3. Els sis llistats de les sol·licituds/expedients segons la puntuació obtinguda.

 • 04 [05.02.2024] Document de la convocatòria corregit: esmena de la puntuació de 3 sol·licituds/expedients
  S'esmena la puntuació obtinguda pels expedients 119, 120 i 121, atès que el sol·licitant, segons el Registre d'Empreses i Activitats de Transport, d'ençà de l'any 2022, és titular d'autorització de lloguer de vehicle amb conductor (VTC) i correspon afegir 4 punts a la puntuació de les seves sol·licituds. Com a resultat, les sol·licituds deixen d'estar a la llista 3 (8 punts) i s'incorporen a la llista 1 (12 punts).
 • 05 [08.02.2024] RESULTATS DELS SORTEJOS
  A aquest document hi podeu trobar els resultats dels sortejos realitzats dia 7 de febrer de 2024.
 • 06 [15.02.2024] LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS, LLISTA PROVISIONAL INFORMATIVA 75 AUTORITZACIONS I LLISTA PROVISIONAL INFORMATIVA TORN DE RESERVA
  A partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució a la seu electrònica, comença el termini de 15 dies hàbils per presentar la documentació acreditativa dels requisits. Així, el termini comença dia 16 de febrer i acaba dia 8 de març de 2024 (dia inclòs).

  Han de presentar aquesta documentació:

  - Els aspirants que han obtingut les 75 autoritzacions, d'acord amb la llista provisional informativa (trobareu la llista a l'annex 3 de la Resolució)

  - Els primers 73 aspirants de la llista de reserva, és a dir: un 50% de la llista provisional informativa de reserva (trobareu la llista de reserva sencera a l'annex 4 de la Resolució). El primer és l'expedient 069 i el núm. 73 és l'expedient 068.

  La documentació s'ha de presentar per mitjà del tràmit "Presentació de la documentació acreditativa". Llegiu abans el document d'Instruccions que hi ha dins aquest tràmit.
 • 07 [14.03.2024] LLISTA DE SOL·LICITANTS QUE HAN D'ESMENAR LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
  A aquest document hi ha 2 annexos:

  - Annex I: Sol·licitants que han obtingut les 75 autoritzacions que han d'esmenar.

  - Annex II: Sol·licitants del torn de reserva que han d'esmenar.

  El termini per esmenar comença dia 15 de març i acaba dia 2 d'abril de 2024 (dia inclòs).

  La documentació s'ha de presentar per mitjà del tràmit "Esmena de la documentació acreditativa".

  Important: Quan inicieu el tràmit d'aportació de documentació a la seu electrònica, us apareixerà un formulari inicial. A aquest primer formulari hi heu de fer constar el número d'expedient del qual aportau la documentació.
 • 08 [05.04.2024] Resolució provisional d'adjudicataris, d'exclosos, del torn de reserva i d'exclosos del torn de reserva
  A aquesta Resolució provisional hi ha 4 annexos:

  - Annex 1: Llista provisional d'adjudicataris.

  - Annex 2: Llista provisional d'adjudicataris exclosos.

  - Annex 3: Llista provisional de reserva.

  - Annex 4: Llista provisional d'exclosos del torn de reserva.

  Els sol·licitants interessats en formular al·legacions ho poden fer per mitjà del tràmit "Al·legacions a la Resolució provisional".

  A l'escrit d'al·legacions hi ha de constar clarament el número d'expedient, ha d'anar signat digitalment pel sol·licitant o pel seu representant i s'hi ha d'adjuntar la documentació que acrediti i provi les al·legacions que es formulen.

  El termini per formular al·legacions comença dia 6 d'abril i acaba dia 19 d'abril de 2024 (dia inclòs).

 • 09 [25.04.2024] RESOLUCIÓ D'ADJUDICATARIS, D'EXCLOSOS, DEL TORN DE RESERVA I D'EXCLOSOS DEL TORN DE RESERVA
  A aquesta Resolució hi ha 4 annexos:

  - Annex 1: Llista definitiva d'adjudicataris.

  - Annex 2: Llista definitiva d'adjudicataris exclosos.

  - Annex 3: Llista definitiva de reserva.

  - Annex 4: Llista definitivs d'exclosos del torn de reserva.

  El termini per interposar recurs d'alçada comença dia 26 d'abril i acaba dia 27 de maig de 2024 (dia inclòs). Podeu interposar-lo per mitjà del tràmit corresponent: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3760382

Tràmits

X

Sol·licitud de participació a la convocatòria

Requisits

1. Només per a persones físiques: tenir la nacionalitat espanyola, o tenir la nacionalitat d'un altre estat membre de la Unió Europea, o dispòs de les autoritzacions exigides per la legislació reguladora del règim general d'estrangeria per dur a terme l'activitat professional de transportista en nom propi.

2. Només per a persones jurídiques: que formi part del seu objecte social l'activitat de transport públic de viatgers i tenir personalitat jurídica pròpia i independent d'aquelles persones que l'integren.

3. Disposar d'un domicili a Mallorca en què es conserven a disposició dels serveis d'inspecció els documents relatius a la gestió i al funcionament de l'activitat

4. Estar en condicions, a data del darrer dia del termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, de disposar d'un vehicle amb les característiques que detallades més avall i que participa en aquesta convocatòria:

· El vehicle ha de ser en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari, amb una capacitat màxima de fins a nou places, inclosa la persona que el condueix.

· Aquest vehicle, sens perjudici d'altres característiques que suposin una millora, o bé tendrà un motor amb una potència igual o superior a 12 cavalls de vapor fiscals (CVF) i una longitud mínima exterior, mesurada d'extrem a extrem del vehicle, igual o superior a 4,70 metres, o bé utilitzarà com a font d'energia l'electricitat (mixt o híbrid), l'hidrogen, els biocarburants, els combustibles sintètics i parafínics, el gas natural o qualsevol altre que sigui una alternativa als combustibles fòssils clàssics.

· Aquest vehicle tendrà el permís de circulació domiciliat a l'illa de Mallorca i destinat a servei públic – arrendament amb conductor.

· Es tendrà coberta, mitjançant una o diverses assegurances o altres garanties financeres, la responsabilitat civil pels danys que puguin sofrir els viatgers com a conseqüència del transport.

5. Que els conductors d'aquest vehicle estaran enquadrats dins l'organització empresarial, de conformitat amb les regles contingudes en la legislació social i laboral que resulti d'aplicació; i tenen el permís de conducció vigent, d'acord amb la reglamentació en matèria de trànsit, circulació i seguretat vial.

6. Disposar d'adreça i de signatura electrònica, així com de l'equipament informàtic necessari per documentar a distància el contracte i altres modalitats mercantils amb els clients.

7. Complir amb les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social exigides per la legislació vigent.

8. Que, d'acord amb el punt 10 de la base quarta de l'Annex de la convocatòria esmentada, s'hauran de mantenir les característiques essencials del vehicle al·legat a aquesta sol·licitud de participació a la convocatòria (tipus de vehicle, classificació ambiental i antiguitat del vehicle, computada des de la data de primera matriculació que consta a la Direcció General de Tràfic -DGT- fins a la data del darrer dia de presentació de sol·licituds), encara que pugui diferir en la seva matrícula, atès que ha pogut ser substituït per un altre vehicle que mantengui les mateixes condicions al·legades a aquesta sol·licitud.

9. Pagar la taxa corresponent i i adjuntar-ne el justificant.

Taxes

Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat > Autoritzacions del transport > Servei públic en vehicle lleuger o de menys de deu places, o de servei privat complementari. Atorgament ex novo: .

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9336 - (ATIB)

Documentació a presentar

En aquesta fase del procediment, de sol·licitud de participació a la convocatòria, s'ha de presentar:

1. Imprès de sol·licitud, degudament emplenat.

2. En cas que s'actuï per mitjà de representant (si el sol·licitant és una empresa -una persona jurídica- sempre s'ha d'emplenar l'apartat de representant), acreditació de la representació en forma oportuna.

3. Justificant d'haver pagat la taxa (model 046).

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies hàbils (Del 7 de desembre al 21 de desembre de 2023, ambdós inclosos)

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació del Transport

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

X

Esmena de la sol·licitud

Requisits

- Haver presentat una sol·licitud de participació a la convocatòria entre el 7 i el 21 de desembre de 2023.

- Haver estat requerit per tal d'esmenar la sol·licitud presentada o requerit per aportar documentació.

Documentació a presentar

La documentació que se us requereixi.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini d'esmena de les sol·licituds és de deu dies hàbils des de l'endemà de la notificació del requeriment a aquest efecte.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació del Transport

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

X

Presentació de la documentació acreditativa

Requisits

Han de presentar la documentació acreditativa:

- Els aspirants que han obtingut les 75 autoritzacions, d'acord amb la llista provisional informativa (trobareu la llista a l'annex 3 de la Resolució publicada dia 15.02.2024 a "Documents relacionats amb el procediment" (publicada també a l'apartat "Documents relacionats amb el tràmit" d'aquest tràmit)

- Els primers 73 aspirants de la llista de reserva, és a dir: un 50% de la llista provisional informativa de reserva (trobareu la llista de reserva sencera a l'annex 4 de la Resolució publicada dia 15.02.2024 a "Documents relacionats amb el procediment" (publicada també a l'apartat "Documents relacionats amb el tràmit" d'aquest tràmit). El primer és l'expedient 069 i el núm. 73 és l'expedient 068.

Documentació a presentar

Vegeu el document INSTRUCCIONS (redactat en els dos idiomes)

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini comença dia 16 de febrer i acaba dia 8 de març de 2024 (dia inclòs).

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació del Transport

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

X

Esmena de la documentació acreditativa

Requisits

Han d'esmenar la documentació acreditativa tots aquells sol·licitants que apareixen al document que s'ha publicat: "Llista de sol·licitants que han d'esmenar la documentació acreditativa". A aquest document hi ha dos annexos: el de sol·licitants que han obtingut les 75 autoritzacions que han d'esmenar (Annex I) i el de sol·licitants del torn de reserva que han d'esmenar (Annex II).

Documentació a presentar

Els sol·licitants que apareixen als annexos del document "Llista de sol·licitants que han d'esmenar la documentació acreditativa" han d'esmenar les deficiències, acreditar documentalment que s'han esmenat i, també, presentar qualsevol altra documentació acreditativa requerida a aquests annexos..

Important: Quan inicieu el tràmit d'aportació de documentació a la seu electrònica, us apareixerà un formulari inicial. A aquest primer formulari hi heu de fer constar el número d'expedient del qual aportau la documentació.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per esmenar comença dia 15 de març i acaba dia 2 d'abril de 2024 (dia inclòs)

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació del Transport

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

X

Al·legacions a la Resolució Provisional

Requisits

Esser un sol·licitant interessat en el procediment.

Documentació a presentar

A l'escrit d'al·legacions hi ha de constar clarament el número d'expedient i ha d'anar signat digitalment pel sol·licitant o pel seu representant.

Heu d'adjuntar la documentació que acrediti i provi les al·legacions que es formulen.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per formular al·legacions comença dia 6 d'abril i acaba dia 19 d'abril de 2024 (dia inclòs)

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació del Transport

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

X

Substitució de vehicle autoritzat

Requisits

Ser titular d'una autorització VTC Temporal 2024 per a l'illa de Mallorca

Documentació a presentar

La que s'esmenta a l'imprès de sol·licitud.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

De l'1 de maig al 31 d'octubre de l'any 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació del Transport

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Mobilitat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

Se podran cedir dades a AENA i a altres administracions i organismes per a l'exercici de les seves competències.

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar