Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació mitjançant projectes que generin ocupació estable

Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria informativa per concedir ajuts i subvencions destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació, definits i regulats en l'article 43 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i en el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels centres especials d'ocupació, mitjançant la promoció de projectes que generin ocupació estable per a persones amb discapacitat desocupades, per mitjà de la creació de centres especials d'ocupació o de l'ampliació de la plantilla dels que ja estiguin en funcionament. Aquesta convocatòria inclou els programes amb les següents actuacions:

a) Programa 1: ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social.

b) Programa 2: ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat a la resta de centres especials d'ocupació.

D'acord amb l'article 54 del Reial Decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació, aquests programes es destinaran a Inversions fixes que comportin la creació de llocs de feina estable en el mercat de treball protegit.

Codi SIA

2892901

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats titulars dels centres especials d'ocupació que figurin inscrits com a tals en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, i també els centres esmentats, quan tinguin personalitat jurídica pròpia.

A aquest efecte, els centres especials d'ocupació sense personalitat jurídica pròpia s'han de gestionar de manera diferenciada de la seva entitat titular i d'altres centres de treball que pugui tenir l'entitat esmentada, per la qual cosa han de portar la comptabilitat separada, tenir compte de cotització propi en la Seguretat Social i disposar d'un compte bancari independent i exclusiu per a totes les despeses i ingressos derivats de la seva activitat.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre la sol·licitud i notificar la resolució és de tres mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Tots els sol·licitants de les subvencions han de complir els requisits següents:

a) El projecte que es presenti ha de suposar la generació d'ocupació estable. S'entén que es genera ocupació estable quan es contracta de manera indefinida (ordinària o fixa discontínua) una persona amb discapacitat inscrita en demanda d'ocupació en el servei públic d'ocupació corresponent, i també quan es transformin en indefinits els contractes temporals subscrits amb persones amb discapacitat, sempre que aquestes constin inscrites en demanda d'ocupació abans del contracte temporal que es transforma.

b) La incorporació dels treballadors amb contracte indefinit o la transformació de contractes temporals en indefinits ha de suposar un increment net de l'ocupació fixa de les persones amb discapacitat en el centre especial d'ocupació en relació amb la mitjana dels dotze mesos anteriors a la contractació. Per calcular aquest increment, s'han de tenir en compte les regles següents:

- El nivell de plantilla de persones amb discapacitat s'ha de calcular sobre la base de la mitjana aritmètica de persones amb discapacitat del centre especial d'ocupació amb contractació indefinida o fixa discontínua en els dotze mesos immediatament anteriors a la contractació o, si pertoca, en el nombre de mesos realment transcorreguts des de la data d'inscripció del centre especial d'ocupació en la Seguretat Social. A aquest efecte, s'ha de computar cada persona amb discapacitat en proporció al nombre de dies efectivament treballats en el període de referència i s'han de comptar tots els treballadors fixos del centre amb independència de la seva jornada.

- Si la xifra de plantilla mitjana del centre especial d'ocupació resulta amb nombres decimals, s'arrodonirà a la unitat superior si el decimal és major de 0,5 i a la unitat inferior si és menor o igual a 0,5.

- S'entén que hi ha un increment de plantilla fixa quan la plantilla fixa mitjana de l'empresa s'incrementa almenys en un treballador o treballadora com a conseqüència de la contractació indefinida de la persona amb discapacitat, la subvenció de la qual se sol·licita.

c) Quan es tracti de centres especials d'ocupació que ja estan en funcionament, la contractació indefinida o la transformació objecte de la subvenció, ha de suposar també un increment de la plantilla fixa de persones amb discapacitat que es va assolir en el centre en el darrer expedient d'ajuts aprovat per un altre projecte generador d'ocupació, sempre que aquest s'hagi produït en els darrers dos anys.

d) En tot cas, s'han d'excloure del còmput d'increment de la plantilla fixa, els contractes indefinits que s'hagin extingit en els períodes de referència esmentats per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, els efectuats per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l'article 51 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors o per causes objectives de l'article 52 de la mateixa Llei, o els motivats per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador, com també les baixes motivades per la seva integració en una altra empresa. La concurrència d'algun d'aquests supòsits s'ha d'acreditar fefaentment.

e) Si no es compleixen els requisits establerts en les lletres a i b anteriors, s'han de formalitzar els contractes que corresponguin perquè la contractació o la transformació per la qual se sol·licita l'incentiu es pugui subvencionar. Aquests contractes necessaris per complir aquests requisits no són subvencionables.

f) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar el certificat acreditatiu corresponent emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb la sol·licitud.

g) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui comprovar que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

h) Haver duit a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que preveu el capítol III del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció i haver efectuat l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el capítol V del mateix Reial decret.

i) Acreditar que no està incursa en cap de les prohibicions previstes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

j) No estar incurs en un procediment de desqualificació com a centre especial d'ocupació. En el supòsit que s'hagi iniciat un procediment de desqualificació, l'entitat afectada podrà sol·licitar les subvencions però el procediment de concessió romandrà suspès i pendent del resultat del procediment de desqualificació. La suspensió del procediment s'ha de comunicar a les persones interessades i el termini de suspensió no pot ser superior a tres mesos.

k) No haver estat sancionades o condemnades en els tres últims anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

l) Complir els requisits establerts amb caràcter general en el capítol I i, amb caràcter específic, en l'article 34 del prorrogat Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Documentació a presentar

1. Les entitats sol·licitants han d'acreditar documentalment el compliment dels requisits comuns que preveu l'apartat cinquè, punt 2, d'aquesta convocatòria:

a) Per acreditar l'increment net de la plantilla fixa de persones amb discapacitat en el centre especial d'ocupació, l'entitat sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

- Informe de vida laboral del codi de compte de cotització en què estan d'alta les persones amb discapacitat del centre especial d'ocupació dels dotze mesos immediatament anteriors a la contractació indefinida inicial o a la transformació del contracte temporal.

- Informe de vida laboral del codi de compte de cotització esmentat del dia de la contractació inicial o de la transformació del contracte.

- Informe de vida laboral del codi de compte de cotització esmentat del dia en què es va contractar el darrer treballador inclòs en el darrer projecte de generació subvencionat, sempre que s'hagi produït en els dos darrers anys.

b) L'acreditació d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social s'ha de fer mitjançant el certificat corresponent expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar el certificat acreditatiu corresponent emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb la sol·licitud.

c) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

d) Quant al requisit que preveu la lletra h del punt 2 de l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria, s'ha d'acreditar que l'empresa ha duit a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que estableix el capítol III del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener (BOE núm. 27, de 31 de gener), i que ha efectuat l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el capítol V del mateix Reglament.

e) Respecte del requisit establert en la lletra i del punt 2 de l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria, declaració responsable de no estar sotmès a cap de les prohibicions previstes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

f) Respecte al requisit fixat a la lletra k del punt 2 de l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria, declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els tres últims anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

g) Pel que fa al requisit establert en la lletra l del punt 2 de l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria, declaració responsable de complir els requisits establerts en el capítol I i en l'article 34 del prorrogat Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny, abans esmentat.

2. A més, les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:

a) Memòria explicativa del projecte objecte de les subvencions, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

b) Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals o, si escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

L'entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir sobre això mitjançant un escrit presentat davant la Direcció General de Treball i Salut Laboral en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

c) Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions recollides en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, la qual cosa s'ha de fer d'acord amb allò que estableix l'apartat 6 del mateix article.

d) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.

El model corresponent el podeu trobar a l'adreça electrònica

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds comença el tercer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 10 de setembre de 2022.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176600

(jfbennassar@dgtreslab.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar