Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Prestacions econòmiques d'emergència per a la cobertura de necessitats bàsiques de les persones sol·licitants de protecció internacional i persones menors d'edat beneficiàries dels desplaçaments temporals procedents d'Ucraïna

Les prestacions econòmiques d'emergència establertes en aquestes bases tenen com a objecte el suport econòmic a les famílies acollidores de persones sol·licitants d'acolliment temporal de protecció internacional derivada de la guerra a Ucraïna, així com a les famílies acollidores de persones menors d'edat desplaçats temporals com a conseqüència del mateix conflicte.

Codi SIA

2889306

Persones destinatàries

a) Les famílies de les Illes Balears que acullin en el seu domicili particular a una o més persones que hagin sol·licitat la protecció temporal regulada per l'Ordre Ministerial PCM/169/2022, de 9 de març, per la qual es desenvolupa el procediment de reconeixement per a la protecció temporal per a les persones afectades pel conflicte a Ucraïna.

b) Les famílies de les Illes Balears que acullin en el seu domicili particular a persones menors d'edat ucraïneses acollides en el marc dels desplaçaments temporal regulats en els articles 187 i 188 del Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, per el que s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Termini per a resoldre i notificar

Sense termini establert

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

  • Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022
    Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual s'aproven les prestacions econòmiques

    d'emergència per a la cobertura de necessitats bàsiques de les persones sol·licitants de protecció

    internacional i persones menors d'edat beneficiàries dels desplaçaments temporals procedents

    d'Ucraïna acollides en el territori de les Illes Balears.

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden ser persones beneficiàries de les prestacions d'emergència:

— Les famílies de les Illes Balears empadronades en qualsevol dels municipis de les Illes Balears en la data de la sol·licitud que acullin en un domicili de la seva titularitat a una o més persones que hagin sol·licitat la protecció temporal regulada per l'Ordre Ministerial PCM/169/2022, de 9 de març, per la qual es desenvolupa el procediment de reconeixement per a la protecció temporal per a les persones afectades pel conflicte a Ucraïna.

— Les famílies de les Illes Balears empadronades en qualsevol dels municipis de les Illes Balears en la data de la sol·licitud que acullin en el seu domicili particular a persones menors d'edat ucraïneses acollides en el marc dels desplaçaments temporal regulats en els articles 187 i 188 del Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, per el que s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

— Per a les dues modalitats s'han de complir els requisits següents:

-Les persones acollides siguin sol·licitants de protecció internacional o, en els casos de menors desplaçats temporals, que es

disposi de l'autorització preceptiva d'estància temporal o de residencial temporal emesa per Delegació de Govern de l'Estat.

-Cap dels membres adults de la família acollidora ha de tenir antecedents penals.

-Cap dels membres de la família acollidora ha de constar en el registre de delictes de naturalesa sexual en els casos que

alguna de les persones acollides siguin persones menors d'edat.

Documentació a presentar

1. Les famílies que acullin en un domicili de la seva titularitat a persones ucraïneses sol·licitants de protecció internacional o, en el seu cas, persones menors d'edat ucraïneses que es troben en els desplaçaments temporals de persones menors d'edat hauran d'aportar:

a) Sol·licitud de l'ajut, segons model disponible al web de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

b) Còpia del Document Nacional d'Identitat, el Número d'Identificació d'Estrangers o, en el seu defecte, el passaport de totes les persones majors d'edat que formen la unitat familiar acollidora.

c) Còpia del Número d'Identificació d'Estrangers o el Passaport de totes les persones acollides.

d) Certificat d'empadronament o de convivència que indiqui la residència i el domicili de la família acollidora.

e) Document que acrediti la titularitat o el dret d'us de l'habitatge en el que resideixen les persones acollides.

f) Número/s de sol·licitud de protecció temporal regulada per l'Ordre Ministerial PCM/169/2022, de 9 de març, per la qual es

desenvolupa el procediment de reconeixement per a la protecció temporal per a les persones afectades pel conflicte a Ucraïna. En els casos d'acolliments de persones menors d'edat ucraïneses acollides en el marc dels desplaçaments temporal, l'autorització de l'estància temporal o de residència temporal de la persona menor d'edat davant Delegació de Govern de les Illes Balears.

g) Certificat d'antecedents penals de tots els membres adults de la família acollidora.

h) Certificat de delictes de naturalesa sexual en els casos que una de les persones acollides siguin menors d'edat.

i) Declaració responsable segons model disponible al web de la Conselleria d'Afers Socials i Esports signada per la persona

sol·licitant en representació de la família acollidora que substituirà la presentació dels documents prevists en els apartats b), d), e), g) i h). Mitjançant aquesta declaració responsable, la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que:

- Que la família acollidora que representa compleix amb els requisits per a obtenir el reconeixement de l'ajuda sol·licitada.

- Que disposa de la documentació que així ho acredita, que la posarà a la disposició de l'Administració quan li sigui

requerida.

- Que es compromet a mantenir el compliment de les anteriors obligacions durant el període de temps inherent a aquest

reconeixement.

- Que destinarà l'ajut rebut a la cobertura de necessitats bàsiques de les persones acollides al seu domicili.

2. L'aportació de la documentació referida en les lletres b), d), g), h) podrà ser substituïda per una autorització expressa de la persona física sol·licitant i de cada membre major d'edat de la unitat de convivència major d'edat segons model disponible al web de la Conselleria d'Afers Socials i Esports perquè l'òrgan instructor pugui obtenir, de manera directa, la informació que acrediti les dades d'identitat o de caràcter personal de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència (DNI, dades d'empadronament), la inexistència d'antecedents penals i el certificat negatiu del registre de delictes de naturalesa sexual davant el Ministeri de Justícia, l'autorització de l'estància temporal o de residència temporal de la persona menor d'edat davant Delegació de Govern de les Illes Balears.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Sense termini establert

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(serveissocials@dgsersoc.caib.es)

X

Esmena de la sol·licitud

Requisits

Les persones beneficiàries de les prestacions d'emergència.

Documentació a presentar

Esmena de la documentació presentada prèviament

Models:

Termini màxim

Deu dies hàbils des de l'accés al requeriment

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(serveissocials@dgsersoc.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Serveis Socials

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar