Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria ajuts econòmics, curs 2021-22 per finançar entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu esrtimulador i rehabilitador per alumnes amb NEE

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir els ajuts econòmics destinats a finançar entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2021-2022 amb les següents finalitats:

-Afavorir el desenvolupament integral de nins i joves que presenten necessitats educatives especials derivades d'algun tipus de discapacitat.

-Donar suport educatiu i familiar, fer seguiment i millorar la reintegració en la tasca educativa i al centre escolar, després d'un període de convalescència, als alumnes oncològics o amb malalties cròniques.

Únicament es subvencionen projectes que es desenvolupin a les Illes Balears.

Codi SIA

2887084

Persones destinatàries

Poden sol.licitar els ajuts que s'estableixen en aquesta convocatòria les entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2021-2022.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Tràmits

X

Presentació de la sol.licitud

Requisits

Poden sol.licitar els ajuts que s'estableixen en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que compleixin els següents requisits:

Estar constituïdes com a entitats sense ànim de lucre.

Tenir domicili social (representació o delegació) a les Illes Balears.

Tenir capacitat jurídica i d'obrar.

No estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser beneficiàries que s'estableixen en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Complir les obligacions que figuren en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, els compromisos de l'article 11 de l'Ordre de la Consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, i els requeriments que s'especifiquen en aquesta convocatòria.

Estar constituïdes legalment i inscrites, en la data de publicació d'aquesta convocatòria, en el Registre Únic de Fundacions, d'acord amb el que disposa l'article 12.1 del Decret 61/2007, de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de Fundacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'organització de l'exercici del protectorat, o al Registre d'Associacions de les Illes Balears, d'acord amb la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Tenir com a objecte en els estatuts activitats educatives.

Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.

Acreditar que tots els treballadors disposen del certificat negatiu de delictes sexuals.

No haver estat sancionades o condemnades per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma. En el cas que hagin estat sancionades o condemnades en aquesta situació, es poden presentar sempre que hagin complert la sanció o la pena imposada i hagin elaborat un pla d'igualtat en les condicions previstes en la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Declarar totes les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat de qualsevol ens públic o privat, si s'escau, o fer una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

Documentació a presentar

Per poder participar en aquesta convocatòria, les entitats que hi participen per primera vegada o les que presenten canvis respecte a la documentació presentada en altres convocatòries han d'adjuntar a la sol·licitud que es troba en l'annex 2, emplenada i signada, la documentació següent, ordenada i numerada:

-Fotocòpia compulsada de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat.

-Document acreditatiu que la persona sol·licitant és el representant legal de l'entitat i el seu DNI.

D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel qual s'entén atorgat el consentiment per obtenir dades que siguin necessàries per tramitar aquesta sol·licitud provinents de documents elaborats per altres administracions que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, l'interessat no té l'obligació de presentar la documentació que ja estigui en poder de l'Administració, sempre que no denegui expressament la consulta d'aquestes dades i documents. En el cas que el sol·licitant denegui expressament l'autorització perquè la Conselleria d'Educació i Formació Professional obtengui els certificats a què fan referència els apartats 6 i 7 del punt setè d'aquestes bases, ha d'aportar:

-El certificat que acredita el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

-El certificat que acredita el compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda autonòmica.

-El certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que indiqui que està al corrent de les obligacions davant la Seguretat Social.

Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:

-Fotocòpia compulsada dels estatuts degudament legalitzats, en què consti explícitament la inexistència de l'ànim de lucre.

-Acreditació de l'exempció de l' IVA, quan escaigui.

-Certificat del Registre Únic de Fundacions, del Registre d'associacions de les Illes Balears o del corresponent que inclogui el número de registre i les finalitats, o document que acrediti legalment que és una entitat sense ànim de lucre.

-Declaració responsable de no estar sotmès a les prohibicions per ser beneficiari de la subvenció i de complir les obligacions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ni a les prohibicions establertes en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per ser beneficiari de la subvenció, i que compleix i complirà les obligacions que estableix l'article 11 de l'Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (annex 3).

-Declaració responsable que el personal contractat no té antecedents penals per delictes sexuals (annex 4).

-Declaració responsable que faci constar que l'entitat no ha sol·licitat o obtingut cap altre ajut econòmic o subvenció per a la mateixa finalitat procedent d'una altra administració, ens públic o privat, o declaració expressa que faci constar que, a més d'aquesta subvenció, ha sol·licitat o obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents d'una altra administració, ens públic o ens privat, dades de l'organisme que els concedeix, el tipus d'ajut, la quantia i la data; i el compromís de comunicar per escrit a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, en un termini inferior a quinze dies a partir de la data de sol·licitud, els nous ajuts que es demanin durant el mateix curs escolar per a la mateixa finalitat (annex 5).

-Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades (annex 6).

-Declaració responsable de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerables discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (annex 7).

-Declaració responsable en què constin els anys d'experiència de realització del projecte presentat o de similars i, si escau, si s'ha col·laborat amb alguna administració o entitat del sector públic institucional d'acord amb l'article 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (annex 9).

-Declaració responsable sobre la relació d'alumnes amb necessitats educatives especials que han estat atesos (annex 10). La Conselleria d'Educació i Formació Professional pot comprovar (mitjançant el GESTIB) la condició d'alumnes amb necessitats educatives especials dels usuaris declarats per les entitats a les sol·licituds.

-Declaració responsable sobre la relació de programes de suport educatiu i curs escolar que s'han desenvolupat (annex 11).

-Projecte de l'activitat desenvolupada que és objecte de la subvenció i pressupost desglossat de despeses del projecte.

Models:

Termini màxim

Quinze dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Atenció a la Diversitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177780 - Fax: 971176860

(sad@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar