Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes universitaris que hagin finalitzat els estudis oficials de grau durant el curs acadèmic 2020-2021

Concessió de 20 ajudes d'excel·lència acadèmica per estudiants universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021.

Es preveu la concessió de quatre ajudes per a cada branca de coneixement (Arts i humanitats; Ciències; Ciències socials i jurídiques; Ciències de la salut; Enginyeria o Arquitectura) a la qual estiguin adscrits els estudis.

L'import de l'ajuda és d'una dotació fixa de 1.500,00 euros.

Codi SIA

2843049

Persones destinatàries

Estudiants universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. En el cas que la convocatòria no es resolgui en el termini de sis mesos, totes les sol·licituds s'entendran desestimades.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari que hagi finalitzat els estudis oficials de grau durant el curs acadèmic 2020-2021

Requisits

Requisits generals:

- Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea (UE-27).

- Tenir domicili familiar a les Illes Balears.

- Haver finalitzat els estudis universitaris oficials de grau en alguna universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021.

Requisits acadèmics:

Els sol·licitants han d'acreditar, segons la branca de coneixement a la qual pertanyen els estudis, les notes mitjanes que s'indiquen a continuació, expressades en una escala de l'1 al 10, amb dues xifres decimals:

- Arts i humanitats: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.

- Ciències: una nota mitjana igual a 8,50 punts o superior.

- Ciències socials i jurídiques: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.

- Ciències de la salut: una nota mitjana igual a 8,75 punts o superior.

- Enginyeria o Arquitectura: una nota mitjana igual a 8,25 punts o superior.

Documentació a presentar

a) L'imprès de sol·licitud emplenat en el tràmit telemàtic.

b) En el cas d'alumnes estrangers, fotocòpies del passaport i del número d'identitat d'estranger (NIE).

c) En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, fotocòpies del passaport i de la targeta de residència.

d) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'empadronament, un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant en un municipi de les Illes Balears.

e) Certificat acadèmic complet en què consti totes les assignatures cursades durant la titulació, amb el nombre de crèdits, les qualificacions obtingudes, la nota mitjana de l'expedient acadèmic i la taxa d'eficiència del sol·licitant definida en el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (quocient entre el nombre total de crèdits matriculats pel sol·licitant i el nombre total de crèdits de la titulació).

La nota mitjana s'ha de calcular d'acord amb el sistema de qualificacions establert en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional (BOE núm. 224, de 18 de setembre, i suplement en català núm. 20, de 16 d'octubre), i s'ha d'expressar amb dues xifres decimals.

Els exemplars impresos de documents electrònics únicament són vàlids si tenen el corresponent Codi Segur de Verificació (CSV), que permet comprovar la integritat i la veracitat del document.

f) Una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant.

g) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajuda.

Termini màxim

Des del 6 de maig fins al 30 de juliol de 2022.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(dguniversitat@dguni.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Política Universitària i Recerca
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Protegir interessos vitals de l'interessat o d'altra persona física
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar