Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts per participar a cursos de llengua i metodologia alemanyes organitzats pel Goethe Institut a Alemanya, estiu 2022. Adreçat professorat alemany

Aquesta Resolució té per objecte convocar quatre ajuts per participar en quatre cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de la llengua i cultura alemanyes per al professorat que imparteix l'assignatura d'alemany com a llengua estrangera als centres educatius sostinguts amb fons públics. Aquests cursos seran organitzats pel Goethe Institut durant l'estiu de 2022 a Alemanya i cofinançats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional i el Goethe Institut de Barcelona en el marc de l'addenda al conveni de col·laboració subscrita entre ambdues institucions corresponent al curs escolar 2021-2022.

Codi SIA

2838088

Persones destinatàries

Professorat que imparteix l'assignatura d'alemany en nivells no universitaris en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

Que compleix els següents requisits:

a) Impartir l'assignatura d'alemany en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears.

b) Estar en possessió d'alguna de les titulacions acadèmiques que capaciten al professorat per ocupar una plaça corresponent a l'especialitat d'alemany o acreditar com a mínim el nivell C1 d'alemany d'acord amb el que s'estableix en la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014 publicada al BOIB núm. 91 de 5 de juliol de 2014.

c) No haver rebut cap beca de formació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o del Goethe Institut per participar en un curs de les mateixes característiques durant els darrers 3 anys: 2019, 2020 i 2021.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Els requisits per poder participar en aquesta convocatòria són els següents:

a)Impartir l'assignatura d'alemany en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears.

b)Estar en possessió d'alguna de les titulacions acadèmiques que capaciten al professorat per ocupar una plaça corresponent a l'especialitat d'alemany o acreditar com a mínim el nivell C1 d'alemany d'acord amb el que s'estableix en la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014 publicada al BOIB núm. 91 de 5 de juliol de 2014.

c)No haver rebut cap beca de formació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o del Goethe Institut per participar en un curs de les mateixes característiques durant els darrers 3 anys: 2019, 2020 i 2021.

Documentació a presentar

Els docents que compleixin els requisits establerts a l'apartat anterior i vulguin obtenir un dels ajuts convocats en aquesta Resolució han de presentar la documentació següent:

a) Sol·licitud segons el model dels annexos 1 i 2 degudament emplenats i signats.

b) Certificat que acrediti el nivell de coneixements d'alemany d'acord amb la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014 publicada al BOIB núm. 91 de 5 de juliol de 2014, si s'escau.

c) Full de serveis per al professorat de l'ensenyament públic, i documentació que acrediti l'antiguitat per al professorat de l'ensenyament concertat.

d) Còpia en paper del registre personal d'activitats de formació permanent del professorat (http://portaldelpersonal.caib.es) o fotocòpies compulsades que acreditin els mèrits avaluables d'acord amb el barem que s'especifica a la convocatòria.

e) Declaració responsable segons el model de l'annex 3.

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgpice.caib.es)

X

Reclamacions a la llista provisional

Requisits

Haver presentat dins del termini establert i per registre la sol·licitud d'ajuts per participar a un dels quatre cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de la llengua i cultura alemanyes organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l'estiu de 2022.

Documentació a presentar

Heu d'adjuntar el model emplenat d'instància genèrica (vegeu l'apartat "Models").

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Les persones interessades poden presentar les reclamacions que estimin oportunes dins del termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta proposta de resolució provisional a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgpice.caib.es).

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar