Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes a la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en matèria d'igualtat en l'àmbit laboral per a l'any 2022

Concessió d'ajudes a la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en matèria d'igualtat en l'àmbit laboral per a l'any 2022

Codi SIA

2773152

Persones destinatàries

Les entitats beneficiàries són les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de les Illes Balears, en els termes establerts en l'article 3.1 de la Llei 2/2011, amb representativitat en la Mesa Social Tripartita.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a.No estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser beneficiàries de les ajudes establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions.

b.Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social abans de dictar la proposta de resolució.

c.Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de dictar la proposta de resolució.

d.No haver estat sancionades o condemnades en els tres últims anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades

discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

Documentació a presentar

a.Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom de l'entitat sol·licitant. La representació es pot acreditar per qualsevol forma vàlida en dret.

b.Estatuts de l'entitat sol·licitant, llevat que constin actualitzats en el Registre d'associacions empresarials i sindicals de la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

c.Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions previstes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 de la Llei de subvencions, aprovada pel Decret legislatiu 2/2005, que s'haurà de fer de conformitat amb allò que preveu l'apartat 6 del mateix article.

d.Quant al requisit previst en el punt 2.b) i c) de l'apartat cinquè de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud de les ajudes implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir informació del compliment de les

obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, l'entitat sol·licitant també pot aportar els certificats corresponents de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que acreditin que es troba al corrent de les obligacions esmentades.

e.Justificació que l'entitat sol·licitant no disposa de recursos suficients per finançar l'execució de l'activitat que se subvenciona, en el cas que l'entitat sol·liciti el pagament anticipat del 75 % de l'import de la subvenció.

f.Justificació de les circumstàncies excepcionals que permeten fer el pagament anticipat sense exigència prèvia de cap garantia, en el cas que així ho sol·liciti l'entitat interessada.

g.Declaració responsable de les persones representants orgàniques o voluntàries de l'entitat sol·licitant en què s'expressi el

compromís incondicional que l'ajuda que es concedeix es destinarà a les actuacions i comeses derivades de la participació

institucional en matèria d'igualtat en l'ocupació.

h.Declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat que acrediti que s'ha dut a terme l'organització preventiva i l'auditoria, si escau, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals (BOE número 269, de 10 de novembre) i la normativa reglamentària que la desenvolupa.

i.Declaració de no haver estat sancionats o condemnats en els tres últims anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionats per resolució administrativa ferma o condemnats per sentència judicial ferma.

j.Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, degudament emplenada i signada segons el model que es pot trobar en l'adreça d'Internet https://www.caib.es/seucaib/es/202/administraciones/tramites/servicio/4486284.

k.Els contractes subscrits o el compromís de contractació dels agents socials en els terminis establerts en aquesta convocatòria.

Hauran de presentar, amb la sol·licitud, els contractes realitzats a partir de l'1 de gener de 2022 o el compromís de contractar els agents d'igualtat en el termini màxim del 31 de març de 2022.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes, comptador des del tercer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Departament de Relacions Laborals

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar