Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per formar una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal auxiliar tècnic educatiu

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria d'una borsa de personal laboral no permanent en la categoria professional de personal auxiliar educatiu a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. La borsa es constituirà per sectors o zones geogràfiques (Inca, Manacor, Palma, Maó, Ciutadella, Eivissa i Formentera) segons el que s'estableix en l'annex 4 de la Resolució.

Codi SIA

2415091

Persones destinatàries

Persones físiques que compleixin els requisits prevists a la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

El termini de presentació de sol·licituds és del 16 de juliol al 5 d'agost de 2021, ambdós dies inclosos.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Secretaria General

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals han d'estar en possessió durant tot el procés selectiu:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea, o ser nacional d'altres estats amb les condicions que estableix algun dels apartats de l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

b) Haver complit 16 anys.

c) No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per exercir funcions similars a les de la categoria professional. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal en la forma que estableix el punt3.3.c) de les bases. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets de selecció les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions de la categoria professional a la qual opten.

f) D'acord amb el Decret 11/2017, de 4 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, serà requisit disposar del certificat de nivell B1 (nivell llindar) de llengua catalana.

g) De conformitat amb l'article 15 del vigent Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per accedir a aquesta categoria professional (atès que pertany al grup D) s'ha d'estar en possessió d'una de les titulacions següents: títol de graduat en educació secundària, títol de graduat escolar, títol de cicle formatiu de grau mitjà o títol equivalent, o de formació laboral equivalent.

h) No haver estat condemnades per sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclogui l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual,,prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones aspirants han de presentar:

a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, si no són espanyoles, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport, targeta de règim comunitari o passaport i targeta de residència en el supòsit de nacional d'estats estrangers no membres de la Unió Europea).

No obstant això, no cal presentar cap d'aquests documents si l'aspirant no s'oposa al fet que l'administració el comprovi d'ofici mitjançant la Plataforma d'Intermediació de Dades.

b) L'original o una còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de català exigit en el punt 2.f) de les bases.

No cal presentar aquest document si l'aspirant no s'oposa que la Secretaria Ge-neral de la Conselleria d'Educació i Formació Professional el comprovi d'ofici mitjançant la Plataforma d'Intermediació de Dades o altres sistemes habilitats a aquest efecte, sempre que s'hagi al·legat en el termini de presentació de sol·licituds i que consti en els corresponents registres dependents de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i sempre i quan es tracti d'algun dels documents següents:

― un certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears,

― un certificat expedit per l'EBAP,

― un certificat homologat que consti en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears,

― un certificat de català inscrit en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Conseqüentment, els certificats de coneixement de català declarats equivalents que no es trobin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública s'hauran d'aportar per la persona interessada, excepte que s'hagi aportat en algun altre procediment tramitat per l'EBAP. En aquest darrer cas, en la sol·licitud s'ha d'indicar el procediment concret i si no han transcorregut més de cinc anys des que finalitzà.

c) El justificant del pagament de la taxa, segons la modalitat utilitzada (telemàtica o manual). L'import de la taxa és de 7,21 €, quantia actualitzada per a l'any 2021 per la llei de pressuposts vigent.

d) Una declaració responsable de les persones aspirants en què s'indiqui que compleixen el requisit de tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions de la categoria a què correspon la borsa específica a la qual opten.

No obstant tot l'anterior, l'administració pot requerir a l'aspirant en qualsevol moment del procés selectiu que acrediti que compleix els requisits anteriors.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o in-formació que s'incorpori o la no presentació davant l'Administració competent de la documentació que, si escau, es requereix per acreditar el compliment del que s'ha declarat, determina la impossibilitat de continuar el procediment des del moment en què es tengui constància d'aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

e) Les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 % han de presentar el certificat que acrediti la condició legal de discapacitat. No obstant això, no cal presentar aquest document si l'aspirant no s'oposa al fet que l'administració el comprovi d'ofici mitjançant la Plataforma d'Intermediació de Dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi.

A més d'això, aquestes persones han de presentar el justificant d'haver sol·licitat un dictamen dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Depen-dència, o de l'organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents a la categoria professional de la borsa a la qual la persona candidata aspira, el qual ha d'expressar que està en condicions de complir les tasques fonamentals de la categoria professional, mit-jançant les adaptacions necessàries del lloc de treball, si corresponen a judici de l'administració.

No obstant això, si la persona aspirant no s'hi oposa, la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional recaptarà d'ofici aquest dictamen.

Si s'hi oposa, haurà de presentar aquest dictamen amb anterioritat a la publica-ció de la llista provisional de valoració de mèrits, a requeriment de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Si no ho fa així, serà exclosa del procediment.

En el cas que la persona aspirant disposi del dictamen acreditatiu de les condici-ons personals d'aptitud per a la categoria professional de la borsa, en el moment de presentació de sol·licituds pot aportar-lo.

f) Un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o l'autorització per a la consulta telemàtica simultàniament al DNI a la Direcció General de la Policia. Les persones aspirants, en comptes de presentar aquest certificat, poden donar el consentiment exprés a fi que l'administració consulti i comprovi les dades i els documents necessaris, d'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

g) La documentació acreditativa dels mèrits que al·lega la persona candidata perquè siguin valorats, en la forma que estableix el punt cinquè de les bases d'aquesta convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s'hagi al·legat dins el termini de presentació de sol·licituds i acreditat de conformitat amb el que s'estableix en el punt cinquè de les bases d'aquesta convocatòria.

En el supòsit de persones candidates que hagin prestat serveis en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa als mèrits al·legats que figuren en el seu expedient del Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública, l'administració ha d'incorporar d'ofici en l'expedient del concurs un extracte dels mèrits que figuren en l'expedient personal de la persona aspirant, amb referència al darrer dia del termini per a la presentació de sol·licituds.

h) L'original o una còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió de la titulació acadèmica exigida en el punt 2.g) d'aquestes bases.

No cal presentar aquesta documentació si l'aspirant no s'oposa que la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional el comprovi d'ofici mitjançant la Plataforma d'Intermediació de Dades o altres sistemes habilitats a aquest efecte, sempre que s'hagi al·legat en el termini de presentació de sol·licituds.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Departament de Recursos Humans

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Recursos Humans

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 3a planta). Tel.: 971177764

(recursoshumans@sgtedu.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Secretaria General
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar