Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per donar suport a projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l'any 2021

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a la recerca, preparació i redacció de projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears. Els projectes han de ser originals i inèdits i han d'estar escrits en llengua catalana o en llengua castellana.

Codi SIA

2448921

Persones destinatàries

Són beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques majors de 18 anys, les quals desenvolupen la seva activitat professional en l'àmbit esmentat en l'apartat 1.1 de la base primera. També en són beneficiaris els col·lectius d'investigadors, estudiosos o creadors constituïts com a persona jurídica o comunitat de béns donades d'alta d'activitat econòmica en epígrafs vinculats a la investigació i a l'activitat professional en l'àmbit de la cultura. Aquestes persones jurídiques hauran d'estar establertes en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, i tenir en el moment de sol·licitud de l'ajuda, un establiment permanent operatiu en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb almenys dos anys d'antiguitat o acreditar que el 50 % dels contractes laborals o serveis contractats s'han fet en el darrer any a les Illes Balears o que desenvolupin més del 50 % de la seva activitat a les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè l'IEB comprovi d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat o certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

b) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria.

c) Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

d) Presentar una sola sol·licitud per projecte. En cas de presentació d'una nova sol·licitud, s'ha de desistir expressament de l'anterior; en cas de no fer-ho, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada. En cas de desistiment exprés, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada, o la data de registre de desistiment en cas que aquest sigui posterior a la segona sol·licitud.

e) Disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

f) Presentar, en cas que l'entitat estigui exempta de declarar l'IVA, un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que ho acrediti. Si no es presenta aquest certificat, l'IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar.

Documentació a presentar

El document original de la sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), degudament emplenat i signat, i ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica:

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

a.2) Persona jurídica:

— Una fotocòpia del NIF de la persona jurídica i una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— El document constitutiu de la persona jurídica.

— Els estatuts socials inscrits degudament en el registre.

— Un document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, el qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

— Un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural o d'investigació.

b) Una declaració responsable per mitjà del model normalitzat (annex 3), en què el sol·licitant manifesti els punts següents:

— Que compleix les obligacions que estableix l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, com també les que estableix aquesta convocatòria.

— Que aporta la documentació adjunta a la sol·licitud, vertadera i correcta.

— Que no incorre en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre l'ajuda, de conformitat amb la normativa aplicable.

— Que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

— Que compleix la legalitat vigent i aplica criteris d'igualtat d'oportunitats pel que fa a la contractació de treballadors.

— Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit o

tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

— Que, si escau, ha sol·licitat ajudes i subvencions a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, o que se li han concedit les ajudes i subvencions esmentades.

c) Una memòria descriptiva i detallada del projecte, la qual ha de tenir una extensió màxima de 60.000 caràcters aproximadament 20 pàgines o 10.000 paraules). Aquesta memòria serveix perquè la Comissió Avaluadora puntuï el projecte i, per tant, només es valorarà la informació que s'hi inclogui. Hi ha de constar la informació següent:

- Títol, objectius i descripció del projecte.

- Context i oportunitat del projecte, amb la indicació dels valors de retorn de caràcter social, cultural, científic i artístic, entre

d'altres.

- Plantejament metodològic i recursos d'investigació prevists.

- Format i extensió prevists.

- Pla de treball.

- Si el projecte inclou aspectes i/o temàtiques relacionades amb la perspectiva de gènere.

Cal que la documentació aportada inclogui tots els aspectes necessaris per a la correcta valoració del projecte de conformitat amb els criteris de valoració fixats a l'apartat 10.1.

d) Una trajectòria o currículum del sol·licitant. Aquesta informació serveix perquè la Comissió Avaluadora puntuï la trajectòria i, per tant, només es valorarà la informació que s'hi inclogui. Hi ha de constar la informació següent:

- Projectes culturals o d'investigació dirigits o coordinats.

- Publicacions. Relació de llibres o articles publicats en revistes especialitzades.

- Participació a simposis, congressos, jornades, seminaris, fires especialitzades, presentacions i taules rodones.

- Mèrits obtinguts. Premis i beques.

Cal que la documentació aportada, la qual ha d'estar degudament acreditada, inclogui tots els aspectes necessaris per a la correcta valoració del projecte d'investigació i de la trajectòria de conformitat amb els criteris de valoració fixats a l'apartat 1 de la base desena.

En els casos de coautoria, només es valora la trajectòria de la persona triada com a líder.

La documentació dels apartats c) i d) s'ha de presentar en paper i en suport electrònic (PDF), en un CD o en una memòria USB.

La documentació relativa al projecte ha de presentar-se en format electrònic independentment del canal emprat (presencial o

electrònic) per presentar la sol·licitud.

- Els documents electrònics que s'han de presentar han de tenir les característiques següents:

- S'utilitzaran els models descarregables, i es presentaran, preferentment, en el mateix format del model.

- La resta de la documentació es presentarà en format PDF.

La grandària màxima de tota la documentació electrònica presentada serà de 30 Mb.

e) L'acord de coautoria, si escau, degudament signat i especificades les quantitats d'ajuda acordades entre els coautors.

f) L'acreditació que la persona o l'entitat beneficiària de l'ajuda és titular del compte bancari facilitat.

g) Per a subvencions de més de 3.000 €, cal presentar els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb:

— L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

— La Tresoreria General de la Seguretat Social

— L'Agència Estatal d'Administració Tributària

Aquests certificats només s'han de presentar en el cas que no s'hagi autoritzat l'IEB a fer la consulta telemàtica (vegeu l'autorització corresponent dins l'annex 3).

Això no obstant, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 €, la persona o l'empresa interessada pot substituir la presentació d'aquests certificats mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

Models:

Termini màxim

7 d'octubre de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Carrer de l'Almudaina, 4.. Tel.: 971178996

(info@ieb.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Finalitat Tramitació del procediment per atorgar les subvencions convocades.
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers, tret que hi hagi una obligació legal o un interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar