Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Proves generals, o de maduresa, per a les persones sense requisit acadèmic per poder accedir al cicle inicial/nivell I de grau mitjà d'Ensenyaments Esportius de Règim Especial 2021

Convocar les proves per accedir a les formacions esportives de cicle inicial/nivell I de Grau Mitjà

Codi SIA

2409366

Persones destinatàries

Persones interessades en cursar cicle inicial/nivell I de Grau Mitjà d'ensenyaments esportius i que no compleixin els requisits acadèmics per poder-hi accedir.

Termini per a resoldre i notificar

8 de juny de 2021

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Inscripció a les proves per accedir a les formacions esportives de cicle inicial/nivell I de Grau Mitjà

Requisits

No tenir el títol acadèmic requerit, ni els considerats equivalents, que permetin accedir directament al cicle inicial/nivell I.

Tenir 17 anys o complir-los durant l'any 2021.

Documentació a presentar

Junt amb la sol·licitud, s'ha de presentar:

a) El document oficial d'identificació (DNI o NIE) de la persona que sol·licita la plaça.

b) Document d'ingrés, model 046, del pagament de la prova. En cas d'exempció o bonificació, acreditar-ho amb els documents corresponents.

c) Les persones amb una discapacitat, que sol·licitin l'adaptació de la prova, han de presentar el dictamen d'escolarització emès pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica o pel departament d'orientació del centre del qual provenen i/o el certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria de serveis socials.

d) En cas de tenir alguna part de la prova superada, convalidada o que s'estigui exempt de fer-la, acreditar-ho amb els documents que correspongui.

Models:

Termini màxim

Inscripció: del 10 al 13 de maig de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(mfthomas@dgplacen.caib.es)

Observacions

La sol·licitud d'inscripció a les proves acompanyada de la documentació requerida s'ha d'enviar als correus electrònics dels centres on es realitzen les proves a cada illa:

a) IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears (IES CTEIB), a l’illa de Mallorca : eeee.cteib@gmail.com

b) IES Algarb, a l’illa d’Eivissa: iesalgarb@educaib.eu

c) IES Cap de Llevant, a l’illa de Menorca: iescapdellevant@educaib.eu

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar