Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts individualitzats als i a les esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions de l'any 2021

L'objecte de la convocatòria és donar suport als i a les esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2021.

La concessió d'aquests ajuts econòmics no implica cap relació laboral, vinculació administrativa, ni prestació de serveis de cap tipus entre la persona beneficiària i el Govern de les Illes Balears, ni dona lloc a incloure-la en un règim general de la seguretat social

Codi SIA

2402087

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els i les esportistes que compleixin els requisits següents que s'hauran d'acreditar en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Tots els i les esportistes que obtinguin una puntuació igual o superior a cinc punts, com a resultat d'aplicar els criteris i barems de l'apartat 9. Aquesta puntuació es calcula sobre la base dels resultats esportius aconseguits durant els anys 2019 i 2020 o en alguns casos en els quals els títols aconseguits durant l'any 2018 continuïn vigents.

b) Haver nascut a les Illes Balears o tenir el veïnatge administratiu vigent a qualsevol dels municipis de les Illes Balears amb una antiguitat d'un mínim de dos anys fins a la data de publicació al BOIB de la resolució a la que s'adjunta aquest annex.

c) Tenir el domicili fiscal a Espanya.

d) Els i les esportistes que havent competit els anys 2019 o 2020 representant una comunitat autònoma, sigui aquesta la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) Els i les esportistes que havent competit els anys 2019 o 2020 amb llicència federativa autonòmica, sigui aquesta de la federació autonòmica de les Illes Balears. No és necessari complir aquest requisit en el cas que no hagi federació autonòmica balear de la modalitat esportiva practicada per l'esportista o en cas que l'esportista tingui llicència nacional.

f) No tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge. En el cas que els expedients sancionadors o els procediments judicials estiguin encara en tramitació o la resolució sancionadora o sentència condemnatòria no sigui ferma, l'esportista pot presentar la sol·licitud d'ajut, però la concessió, si escau, queda suspesa fins que aquests procediments es resolguin definitivament.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els i les esportistes que es trobin en algun dels casos següents durant les competicions disputades els anys 2019 o 2020:

- Competidors de lligues professionals de futbol.

- Competidors de lligues professionals de bàsquet.

- Ciclistes professionals que tinguin contracte amb un equip de la UCI World Team.

- Tennistes professionals ATP que hagin disputat una fase final d'un màster 250 o una competició de nivell superior.

- Tennistes professionals WTA que hagin disputat una fase final d'un torneig premium o una competició de nivell superior.

- Jugadors de golf professionals del PGA Tour i de l'European Tour.

- Competidors de moto GP.

- Competidors de fórmula 1.

- Competidors del World Rally Championship.

- Modalitat de Caça, llevat de l'especialitat de compak sporting

- Conductor professionals de competicions "premiun" o professionals de Trot.

- Modalitats esportives de Columbicultura, Colombofília i Llebres.

- Esportistes professional de les modalitats esportives de boxa, kickboxing i fisioculturisme llevat del fisioculturisme natural.

En aplicació de l'article 4 de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, no son objecte d'aquesta convocatòria les competicions de tir a colomí i guatlla, a braç o colombaire, a braç mecànic o tub, o a gàbia.

Resten exclosos de l'aplicació d'aquesta convocatòria els i les esportistes amb contracte professional. S'entén que tenen caràcter professional les competicions que el Consell Superior d'Esports hagi qualificat així, atès l'article 46 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, estatal de l'esport.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos comptadors des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert. En cas que aquest no pugui fer la tramitació per qualsevol motiu, pot delegar aquesta funció en una altra persona que haurà de presentar una declaració responsable de representació. En cas de menors d'edat o persones dependents pot presentar la sol·licitud el representant legal de l'esportista.

Les sol·licituds, segons el model de sol·licitud normalitzat, han d'anar adreçades a la Direcció General d'Esports de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents models necessaris per sol·licitar l'ajut es poden aconseguir per Internet en la pàgina web de la Direcció General d'Esports (http://esports.caib.es).

Documentació a presentar

a) Imprès de sol·licitud (model 1) emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari. Podrà signar el document l'esportista, la persona en qui delega o el representant legal de l'esportista.

b) En cas de que presenti la sol·licitud una altra persona que no sigui el beneficiari directe, declaració responsable (inclosa al full de sol·licitud) de que té autorització per presentar la sol·licitud en el seu lloc.

c) Fotocòpia del document oficial d'identificació de la persona sol·licitant i de la persona en qui delega la representació, si escau.

d) Declaració responsable (inclosa al full de sol·licitud) de la persona sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de l'ajut, de conformitat amb la normativa aplicable.

e) Declaració responsable (inclosa al full de sol·licitud) de la persona sol·licitant de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge.

f) Declaració responsable (inclosa al full de sol·licitud) de la persona sol·licitant de no haver competit representant a altres

comunitats autònomes durant els anys 2019 o 2020.

g) Declaració responsable (inclosa al full de sol·licitud) de la persona sol·licitant de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

h) En el cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es pot obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

i) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat.

j) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social (per autoritzar la consulta veure punt 4.6).

k) Relació del o dels resultats que es volen presentar per a la seva avaluació, que es podrà realitzar de dues formes:

Indicació de quin resultat del 2019 s'ha de tenir en compte per a la convocatòria d'ajuts del 2020, de la llista de resultats que

es publicarà a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i de la Fundació per a l'Esport Balear, paral·lelament a aquesta convocatòria. Aquesta llista inclou el resultat de major puntuació de tots els presentats pels sol·licitants a la convocatòria d'ajuts de 2020.

Declaracions responsables amb les dades dels resultats aconseguits al 2019 o 2020, presentant una declaració (model 2) per a cada resultat. Podran presentar-se un màxim de tres resultats obtinguts entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020 (ambdós inclosos), o bé dels resultats encara vigents de l'any 2018 de campionats que no s'hagin realitzat durant els anys 2019 o 2020, d'acord amb el model de declaració responsable de resultats.

l) Classificació final de cada un dels NOUS resultats presentats on aparegui el nom de la competició i la data, els noms dels

competidors i la posició obtinguda. A més, en els resultats de competicions internacionals ha d'aparèixer el país al qual pertanyen cada un dels i de les esportistes o equips participants. Es a dir, cada full de model 2 presentat ha d'anar acompanyat de la corresponent classificació del resultat.

m) En cas de presentar un NOU resultat internacional, declaració responsable (inclosa al full de sol·licitud) de que el sol·licitant ha participat a un campionat d'Espanya o a un campionat d'Europa o del Món entre els anys 2017 i 2020, de categoria absoluta, o fins a dues categories per sota de l'absoluta, o bé, declaració responsable de que el sol·licitant té la condició vigent d'esportista d'Alt Nivell Nacional.

n) Certificat federatiu de llicència esportiva balear o nacional del 2021 o còpia de la llicència original. En el cas de tenir llicència balear es podrà fer una declaració responsable (inclosa al full de sol·licitud) de disposar de llicència balear al 2021.

o) Certificat d'empadronament que demostri que es compleix el requisit b de l'apartat 2.1, en cas de no haver nascut a una localitat de les Illes Balears.

p) Declaració responsable (inclosa al full de sol·licitud) de la persona sol·licitant, que al moment de la sol·licitud té domicili fiscal a Espanya, o bé, certificat acreditatiu de l'Agencia Tributaria d'aquesta circumstancia.

q) En el cas d'haver estat en concentració permanent (com a intern o extern) durant un mínim de tres mesos de l'any 2020 en un CAR o CEAR reconegut pel CSE, o bé al CTEIB, declaració responsable (inclosa al full de sol·licitud) de que es compleix aquesta condició, indicant el nom del centre, nom del programa i data d'incorporació i sortida del mateix, si escau. No tindrà cap benefici tenir aquesta condició si no es pot presentar conjuntament amb el punt següent

r) En cas d'acomplir la condició esmentada al punt anterior s'ha de presentar una declaració responsable (inclosa al full de

sol·licitud) de que el sol·licitant ha aconseguit fer pòdium a un campionat d'Espanya o a participat a un campionat d'Europa o del Món entre els anys 2017 i 2020, de categoria absoluta, o de segona categoria d'edat, o bé, declaració responsable de que el sol·licitant té la condició vigent d'esportista d'Alt Nivell Nacional.

s) En cas que l'esportista hagi estat lesionat durant les competicions més importants de 2019, i vulgui presentar resultats del 2018 no vigents, s'ha de presentar un certificat de la lesió esportiva que acrediti el temps de baixa i la relació de les competicions que no s'han pogut fer com a conseqüència de la lesió.

t) Declaració responsable (inclosa al full de sol·licitud) de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

Models:

Termini màxim

26 de febrer de 2021

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Esports
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar