28 febrer 2024 Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

Agricultura, Pesca i Medi Natural fa un nou pagament de les ajudes de la PAC 2023 de més de 4,2 milions d’euros

Foto de noticia


La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ha començat a abonar els primers pagaments de saldo dels ecorègims de la política agrària comuna (PAC) 2023. En total, es tracta de 2.808.642,48 d'euros distribuïts en 2.831 expedients. A més, el FOGAIBA ha fet un nou pagament de saldo de les línies d'ajudes associades i complementàries per un import total d'1.397.276,9 euros. Així, aquesta setmana s'ha realitzat un desemborsament que supera els 4,2 milions d'euros.

En aquest sentit, el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha volgut destacar que "la novetat és que començam a pagar els ecorègims, per un valor total superior als 2,8 milions d'euros. Fins ara no havíem pogut pagar perquè el Ministeri no ens havia carregat les dades. Ara ja estam agafant un bon ritme de pagament per poder transferir aquests fons nous al sector."

Al detall, quant als expedients resolts dels ecorègims, 2.831 en total, 1.003 corresponen als de pasturatge extensiu, amb un import de 817.090,49 euros; set expedients són del ecorègim Sega i biodiversitat a les superfícies de pastures, amb un import de 544,32 euros; un expedient del ecorègim de biodiversitat a les superfícies de pastures, amb un valor de 736,92 euros; 18 expedients resolts dels ecorègims de sembra directa en terres de cultiu, que sumen 47.119,109 euros, i 1.802 expedients corresponents als ecorègims de rotació de cultius amb espècies millorants, que sumen 1.943.151,65 euros.
 

Pagament de saldo

Quant al pagament de saldo d'altres ajuts de la PAC, es fa referència a les línies d'ajuda bàsica de la renda de sostenibilitat (abans pagament bàsic); l'ajuda complementària redistributiva (explotacions petites i mitjanes); l'ajuda complementària a la renda per a joves agricultors i agricultores (abans ajuda jove); i les ajudes associades: a la producció sostenible de proteïnes d'origen vegetal (abans ajuda associada Pla Proteic); l'ajuda als productors de fruita seca en àrees de risc (abans ajuda associada fruita seca); l'ajuda a l'olivar amb dificultats específiques i alt valor mediambiental (abans ajuda associada oliverar amb dificultats específiques); l'ajuda per als ramaders extensius de boví de carn (ajuda vacu de carn); l'ajuda per als ramaders extensius i semiextensius d'oví i caprí de carn (ajuda oví/caprí) i l'ajuda per als ramaders extensius i semiextensius d'oví i caprí sense pastures a la seva disposició i que pasturen superfícies amb rostolls, guarets i restes hortofructícoles (ajuda oví/caprí Rostoll).

Amb aquest nou pagament, juntament amb les bestretes pagades el mes de novembre, els dos pagaments de saldo efectuat el mes de desembre i el gener, el FOGAIBA haurà abonat ja 25.622.333,57 d'euros de la PAC 2023.

Al detall, són 2609 els beneficiaris: 2.211 de Mallorca, que rebran un total de 3.550.758,18 euros; 183 beneficiaris de Menorca, als quals s'ha abonat en conjunt 491.269,24 euros; 166 beneficiaris d'Eivissa, amb expedients per un valor total de 92.640,47 euros; 31 beneficiaris de Formentera, que rebran en total 13.589,41 euros i 18 beneficiaris de la Península, per un import de 57.662,08 euros.

La distribució dels més 1,3 milions d'euros detallats per línia és la següent: quant a l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat s'han pagat 675.738,28 euros corresponents a 229 expedients; de l'ajuda redistributiva complementària a la renda per a la sostenibilitat s'han abonat un total de 104.925,21 euros de 280 expedients. Pel que fa a l'ajuda complementària a la renda per a joves agricultors i agricultores s'han resolt 24 expedients per un valor total de 53.215,50 euros.

Quant a l'ajuda associada a la producció sostenible de proteïnes d'origen vegetal, s'ha fet un pagament de 102.486,81 euros d'un total de 196 expedients; de l'ajuda associada als productors de fruita seca en àrees de risc, s'han resolt 618 expedients amb un valor de 303.318,74 euros. Pel que fa a l'ajuda associada a l'olivar, s'ha fet un pagament de 95.213,15 euros corresponents a 148 expedients.

Quant a l'ajuda associada per als ramaders extensius de boví de carn s'han resolt 16 expedients per valor de 33.787,17 euros; per a l'ajuda associada per als ramaders extensius i semiextensius d'oví i caprí de carn, s'han resolt 32 expedients per un import total de 27.690,44 euros. Quant a l'ajuda associada als ramaders d'extensius i semiextensius d'oví i caprí sense pastures a la seva disposició o que aprofita les pastures de la resta dels cultius hortofructícoles o els guarets de cereal, s'han resolt set expedients amb un import final de 901,60 euros.

Cal recordar que les sol·licituds d'ajudes de la PAC 2023 es varen presentar entre l'1 de març i el 15 de juny del 2023 i el seu pagament va començar el 16 d'octubre fins a 30 de novembre com a bestreta, i l'1 de desembre fins al 30 de juny el pagament del saldo.