Informació general
AvísAquest lloc web no és compatible amb Internet Explorer. Per a accedir-hi, feu servir un navegador Firefox o Chrome en les seves darreres versions.

Informació general sobre els procediments de provisió de llocs de feina mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari.

I- Requisits dels aspirants

A les convocatòries corresponents s'hi pot presentar tot el personal funcionari de carrera que es trobi en la situació administrativa de servei actiu i que acompleixi els requisits establerts en la Instrucció, en la relació de llocs de treball i en la normativa d'aplicació.

El personal funcionari està en la situació de servei actiu quan ocupa un lloc de treball dotat pressupostàriament amb caràcter permanent o provisional.

En els supòsits que el lloc convocat pugui ser proveït per personal funcionari de carrera d'altres administracions públiques, aquest s'hi pot presentar sempre que acompleixi també la resta de requisits establerts per la relació de llocs de treball i la normativa d'aplicació.

No poden participar en les convocatòries de comissions de serveis:

  1. a) Les persones a qui en el termini del darrer any s'hagi adjudicat un lloc de treball en una convocatòria de provisió de llocs de treball, per concurs de mèrits o per lliure designació. Aquesta limitació no és d'aplicació en els supòsits de remoció, supressió del lloc de treball o de redistribució d'efectius.

  2. b) Les persones a qui, en el termini del darrer any, s'hagi autoritzat una comissió de serveis. Aquesta restricció no és d'aplicació al personal funcionari que dins aquest termini hagi cessat en la comissió per causa diferent de la de renúncia voluntària.

  3. c) Pel que fa al personal funcionari de nou ingrés o de promoció interna, cal ajustar-se al que disposi la convocatòria sobre el període mínim de permanència en el lloc de treball. Si no hi ha una disposició expressa en les bases corresponents o en la normativa d'aplicació, s'hi ha d'aplicar el que es preveu en la lletra a) d'aquest punt.

II- Sol·licituds de participació

Les sol·licituds de participació en les convocatòries (el model el trobareu en aquesta pàgina), juntament amb la documentació que correspongui, s'han de presentar en el registre d'entrada de la conselleria o de l'òrgan del sector públic autonòmic que n'ha fet la convocatòria, o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si s'escau, a la sol·licitud s'adjuntarà una còpia compulsada o el document original de la documentació que justifiqui els mèrits al·legats d´acord amb la Instrucció 2/2012, els quals relacionaran a l´annex (també el podeu trobar en aquesta pàgina). Aquesta documentació, pel que fa al personal funcionari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte el personal docent i el personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, pot ser substituïda per un certificat expedit pel Servei de Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis.

El termini de presentació, que no pot ser inferior a set dies hàbils, s´especifica a cada convocatòria.

III- Procediment per adjudicar comissions de serveis de nivell inferior a 28

a) Convocatòria.

L'òrgan competent pot optar entre:

  1. 1) Convocar la comissió de serveis restringida al personal funcionari de carrera adscrit a la Conselleria i als ens dels sector públic instrumental d'aquesta. Cas que quedi deserta la convocatòria s'ha d'estendre al personal funcionari de la resta de conselleries i d'ens del sector públic instrumental autonòmic.

  2. 2) Convocar la comissió de serveis oberta al personal funcionari de totes les conselleries i de tots els ens del sector públic instrumental adscrits a aquestes.

La resolució de convocatòria de la comissió de serveis s'ha de publicar en el tauler d'anuncis de la conselleria convocant i en els dels ens instrumentals del sector públic que hi estiguin adscrits. Així mateix, s'ha de publicar a la Intranet, en l'apartat de comissions de serveis de caràcter voluntari del portal de serveis al personal, especificant-ne el recursos que es poden interposar.

La convocatòria ha d'indicar la denominació i les característiques del lloc de treball, els requisits exigits per ocupar-lo, el barem de mèrits, el dia d'inici i d'acabament del període de presentació de sol·licituds i la durada de la comissió de serveis, que, d'acord amb l'apartat 4.1 d'aquesta Instrucció, ha de ser com a màxim d'un any.

b) Preferències en l'adjudicació.

En les convocatòries de comissions de serveis per proveir llocs de treball de concurs de nivell inferior a 28, el personal funcionari de la conselleria convocant i dels ens del sector públic instrumental que hi estiguin adscrits tenen preferència en l'adjudicació, la mateixa preferència, amb relació al personal funcionari d'altres conselleries, d'altres ens del sector públic instrumental no adscrits a la conselleria convocant o d'altres administracions.

c) Proposta de resolució provisional.

Després d'haver finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el secretari o la secretària general o l'òrgan competent de l'ens del sector públic instrumental disposa d'un termini de deu dies hàbils per emetre una proposta de resolució provisional de la convocatòria.

Aquesta proposta s'ha de fer a favor de la persona aspirant adscrita a la conselleria convocant o a l'ens del sector públic que hi depèn que hagi obtengut més puntuació. En el cas que no s'hagi presentat cap persona que gaudeixi de preferència en l'adjudicació, la proposta d'adjudicació provisional s'ha de fer a favor de la persona aspirant d'altres conselleries o ens del sector públic instrumental que hagi participat en la convocatòria i hagi obtingut més puntuació.

Les persones interessades disposen d'un termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la proposta, per sol·licitar el tràmit d'audiència i/o formular les al·legacions que creguin oportunes.

d) Proposta de resolució definitiva.

Després d'haver resolt les al·legacions presentades de forma motivada i, si s'escau, d'haver modificat les puntuacions atorgades a les persones aspirants, l'òrgan que n'ha fet la convocatòria ha de formular la proposta de resolució definitiva.

En el cas que la proposta de resolució definitiva d'adjudicació de la comissió de serveis s'hagi de fer a favor d'una persona que no pertany a la conselleria convocant o a un ens instrumental que hi estigui adscrit, s'ha de disposar de la conformitat de la conselleria o de l'ens al qual estigui adscrit el funcionari o la funcionària corresponent perquè finalment li pugui ser adjudicada la comissió de serveis.

e) Resolució.

La directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis és l'òrgan competent per resoldre els procediments de comissió de serveis de caràcter voluntari, d'acord amb la delegació de competències vigent.

IV- Procediment per adjudicar comissions de serveis de llocs de concurs de nivell 28 o superior

a) Convocatòria.

En el supòsit que el lloc de treball que s'hagi de proveir mitjançant la comissió de serveis tengui en la relació de llocs de treball com a forma de provisió el concurs i el nivell sigui 28 o superior, la secretaria general o l'òrgan competent de l'ens del sector públic instrumental ha de fer-ne la convocatòria en els termes a què s'han fet esment en la lletra a del punt III d'aquest document. No obstant, en aquest cas no és obligatori establir un barem de mèrits.

b) Proposta de resolució definitiva.

Després d'haver publicat la convocatòria i d'haver-se exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan competent ha d'emetre directament una proposta de resolució definitiva d'adjudicació de la comissió de serveis a favor de la persona participant que consideri més convenient, estigui o no adscrita a la conselleria convocant o a un ens del sector públic instrumental d'aquesta.

En el cas que la proposta de resolució definitiva d'adjudicació de la comissió de serveis s'hagi de fer a favor d'una persona que no pertany a la conselleria convocant o a un ens instrumental que hi estigui adscrit, s'ha de disposar de la conformitat de la conselleria o de l'ens al qual estigui adscrit el funcionari o la funcionària corresponent perquè finalment li pugui ser adjudicada la comissió de serveis.

c) Resolució.

La directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis és l'òrgan competent per resoldre els procediments de comissió de serveis de caràcter voluntari, d'acord amb la delegació de competències vigent.

V- Procediment per adjudicar comissions de serveis de llocs de lliure designació

a) Convocatòria.

La convocatòria és potestativa en el supòsit que el lloc de treball que s'hagi de proveir mitjançant la comissió de serveis tengui establerta en la relació de llocs de treball com a forma de provisió la lliure designació.

Cas que l'òrgan competent decideixi fer-ne la convocatòria:

- Hi és d'aplicació el que s'estableix en la lletra a del punt III d'aquest document i no és obligatori establir un barem de mèrits.

- Es pot dictar una resolució, que ha de ser publicada a la Intranet i en el tauler d'anuncis de la conselleria, mitjançant la qual declari deserta la convocatòria en el cas que es consideri que no hi ha cap persona idònia per ocupar la plaça en comissió de serveis.

b) Proposta de resolució definitiva.

L'òrgan competent ha de formular directament la proposta d'adjudicació definitiva a favor de la persona que cregui més idònia. En cas que s'hagi convocat la comissió de serveis, la proposta s'ha de fer després d'haver-se exhaurit el termini de presentació de sol·licituds.

En el cas que la proposta de resolució definitiva d'adjudicació de la comissió de serveis s'hagi de fer a favor d'una persona que no pertany a la conselleria convocant o a un ens instrumental que hi estigui adscrit, s'ha de disposar de la conformitat de la conselleria o de l'ens al qual estigui adscrit el funcionari o la funcionària corresponent perquè finalment li pugui ser adjudicada la comissió de serveis.

La proposta de resolució definitiva s'ha de publicar en el tauler d'anuncis de la conselleria o conselleries afectades i en el portal de serveis al personal de la Intranet durant un període mínim de 7 dies hàbils.

c) Resolució.

La directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis és l'òrgan competent per resoldre els procediments de comissió de serveis de caràcter voluntari, d'acord amb la delegació de competències vigent.

Documents

Documents

Model sol·licitud

Índex dels documents presentats