torna

Funcions

ORGANITZACIÓ

 

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que, integrat en la seva estructura i adscrit a la conselleria competent en matèria de medi ambient i amb una composició formada per representants de diferents administracions públiques, té la consideració d'òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb els projectes, plans o programes subjectes a avaluació d'impacte ambiental o avaluació ambiental estratègica i amb altres matèries previstes en el Decret 29/2009, de 8 de maig, d'organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i en la normativa vigent.

 

  1. PDF El Ple
  2. PDF El Comitè Tècnic
  3. PDF El president o la presidenta

 

FUNCIONS

 

Les funcions de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears són, en general, exercir les competències en matèria de medi ambient previstes en la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambiental estratègiques a les Illes Balears, i qualsevol altres competències que la normativa vigent atribueixi a l'òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i no estiguin reservades al Consell de Govern, al conseller o consellera competent en matèria de medi ambient, als òrgans directius de la Conselleria de Medi Ambient o a les entitats de dret públic que hi estan vinculades o que en depenen.

En particular, són funcions de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, les següents: PDF Funcions