torna

Funcions

L'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental és una entitat de dret públic, adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, que té la següent finalitat institucional: - La promoció, construcció, explotació i manteniment de les infrastructures hidràuliques, incloses les instal·lacions i serveis connexos, de captació, conducció, potabilització i distribució d'aigües, per a qualsevol ús, tant superficials com subterrànies; les actuacions, obres i instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals; la conservació i millora del domini públic hidràulic, així com l'adquisició i millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears; i en general, qualsevol tipus d'actuació hidràulica, incloses les obres, instal·lacions, i serveis connexos, que siguin competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. - Les actuacions, obres o instal·lacions relatives a qualitat ambiental, residus i litoral. - L'estudi, redacció i proposta d'aprovació de plans i programes relatius a la captació, conducció i distribució d'aigües per a qualsevol ús, així com el sanejament i depuració d'aigües residuals.