torna

Funcions

- Dur a terme treballs lligats a la redacció de projectes i estudis d'obres relacionades amb el domini públic hidràulic.

- Realitzar treballs lligats a l'execució d'obres, incloent-hi la direcció d'aquestes.

- Programar plans de conservació, manteniment i millora de torrents i llits públics.

- Informar sobre actuacions a DPH, zona de policia, zona de servitud, zona de fluxe preferent o zona inundable.