torna

Funcions

A més de les atribucions que li corresponen com a membre del Govern (d'acord amb l'art. 41 de la Llei 1/2019 del Govern de les Illes Balears, dirigeix i gestiona l'activitat administrativa de la conselleria en els sectors corresponents (vegeu funcions de cada una de les direccions generals de la conselleria) i assumeix la responsabilitat inherent a aquesta direcció. Vegeu article 10 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en quant a les atribucions de direcció i l'article 11 en quant a les atribucions de gestió.