torna

Funcions

Biodiversitat, paisatge i recursos forestals; ordenació de recursos naturals; conservació i gestió d'espècies silvestres protegides o invasores; competències autonòmiques de caça, planificació, conservació i gestió d'espais naturals, ecosistemes marins i terrestres; planificació i gestió forestal i de forest; prevenció i extinció d'incendis forestals; gestió de la sanitat forestal i defensa dels equilibris biològics dels ecosistemes forestals; plans i acords nacionals i internacionals relatius a la biodiversitat; plans i programes d'educació ambiental; activitats formatives d'educació ambiental; sostenibilitat ambiental; sistemes de gestió ambiental; informació ambiental; promoció de la qualitat ambiental; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.