torna

Funcions

La Llei Orgànica 2/1983 de 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, modificada per les Lleis Orgàniques 9/1994 de 24 de març i 1/2007 de 28 de febrer, estableix la "competència exclusiva en la vigilància i protecció dels seus edificis i instal·lacions".

L'Ordre d'11 de setembre de 1996, de la Presidència del Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, atribuí a la Conselleria de la Funció Pública i Interior la competència per a la vigilància i protecció dels edificis i instal·lacions de la Comunitat Autónoma així com a la resta  de bens que li pertanyin per quasevol títol; per l'efectiu exercici de les esmentades competències fou creat, mitjançant la mateixa ordre, el Servei de Seguretat de la CAIB que orgànicament fou adscrit a la Direcció General d'Interior.

Així mateix, col·laboren amb les forces i cossos de seguretat i d'emergències, amb subjecció al protocol de seguretat propi i a les disposicions legals vigents. (BOIB múm.70 de 14 de maig de 2009).

L'Acord Marc per a la homologació dels serveis de vigilància i seguretat de l'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental, estableix les condicions generals d'execució dels serveis de seguretat i vigilància que poden contractar les entitats destinatàries de l'Acord Marc quan aquestes funcions no siguin exercides per personal propi de la Comuniat Autònoma, qui tindrà caràcter supervisor dels mateixos.