torna

Funcions

planificació general de l'ordenació territorial i urbanística; cartografia; recuperació i millora d'infraestructures territorials; ordenació i protecció del litoral; actuacions en domini públic maritimoterrestre; sistemes d'informació territorial; ordenació del litoral; autoritzacions i control dels abocaments de terra a la mar; intervencions mediambientals en relació amb les aigües costaneres; autoritzacions i control de les actuacions en zona de servitud de protecció de la Llei de costes en sòl rústic; informes i actuacions relatius a plans, projectes i obres a la costa, inclòs el domini públic maritimoterrestre; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.