torna

Funcions

Implementació, impuls, coordinació i seguiment de plans i programes de govern; coordinació interdepartamental entre els òrgans de conselleries diverses; coordinació de les matèries de caràcter transversal;localització, identificació i recuperació, en el marc de la Llei 10/2016, de les restes de persones desaparegudes; suport directe a la consellera en l'exercici de les seves atribucions de direcció i gestió, especialment en la direcció i coordinació dels titulars dels òrgans directius de la Conselleria; elaboració i seguiment de projectes estratègics, coordinació dels òrgans que tenen atribuïdes competències en matèria de projectes estratègics i interdepartamentals, i coordinació estratègica i de comunicació amb el Gabinet de Presidència. Coordinació interdepartamental de la transparència i el bon govern a l'Administració; de la qualitat de les organitzacions i dels serveis públics, de l'avaluació de les polítiques públiques i de la participació ciutadana, tant de l'Administració autonòmica com del sector públic instrumental; reconeixement i anàlisi de la demanda i percepció dels usuaris i la ciutadania; atenció i informació ciutadana.