torna

Funcions

Sota la dependència directa del cap o la cap del Departament de Coordinació, li correspon:

• Exercir les funcions administratives de gestió i execució pròpies del seu cos d’acord amb la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que li siguin assignades pels seus superiors.

• Elaborar els esborranys de normes i actes administratius impulsats des de la Direcció General.

• Realitzar un especial seguiment dels projectes normatius de l’acció de govern.

• Suport en la coordinació del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

• Elaborar informes sobre les matèries pròpies de la Direcció General.

• Donar suport tècnic en les relacions amb altres departaments i òrgans de conselleries diverses.

• Donar suport juridicoadministratiu a la Direcció General.

• Exercir de responsable de la Conselleria de la tramitació d’expedients de Queixes i Suggeriments.