torna

Funcions

Funcions del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears

El Consorci és un ens de naturalesa corporativa de base associativa, creat mitjançant Acord del Consell de Govern de 21 de setembre de 2012. Integrat per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i diferents entitats locals. Les seves finalitats fonamentals són: promoure, impulsar, finançar, executar, gestionar la dotació, la construcció, el manteniment, la restauració, la recuperació, la millora i la rehabilitació d'infraestructures i equipaments, així com impulsar la coordinació de les inversions que projectin les administracions públiques per a aquestes tasques. També promoure qualsevol activitat o iniciativa relacionades amb la finalitat del Consorci que s'adrecin al desenvolupament de les infraestructures i l'equipament en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.