torna

Detall de la notícia

Convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a actuacions en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 138, de 25 d'octubre de 2022, s’ha publicat la Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera (https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/138/1121497), així com l'extracte de la convocatòria (Identificador BDNS: 654861)

La finalitat de la convocatòria, dotada enguany amb un màxim de 337.690,94 €, és incentivar iniciatives per millorar el nivell i la qualitat de vida i promocionar el desenvolupament sostenible de les poblacions de les àrees d'influència socioeconòmica del Parc Nacional.

Els beneficiaris d'aquesta convocatòria són els ajuntaments de Palma i ses salines, els únics situats en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional de Cabrera.

Són actuacions subvencionables, entre altres, les que tinguin per objecte la conservació o restauració del patrimoni natural o arquitectònic; la conservació d'infraestructures i equipaments destinats a facilitar el gaudi, el coneixement, l'ús compatible, la seguretat i l'accessibilitat de les persones en el medi natural; la divulgació dels valors i importància del Parc Nacional entre amplis sectors de la societat local; i garantir la compatibilitat i integració de les activitats i els usos tradicionals amb la finalitat i objectius del Parc Nacional potenciant-ne la millora tecnològica, incorporació comercial i projecció social.

Els projectes objecte de subvenció poden haver-se iniciat a partir l'1 de gener de 2022 i han d’haver finalitzat el 30 de juny de 2024. No es valoraran en cap cas els projectes que no superin la quantia mínima de 30.000 euros (IVA inclòs).

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 14 de novembre de 2022, i han de presentar-se de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d’aquesta Administració (https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administracions/tramites/tramite/5173815), de conformitat amb l’article 66.6 de la Llei 39/2015. No es tendran per presentades en el registre les sol·licituds que es presentin per qualsevol altra via telemàtica diferent d’aquest tràmit telemàtic.